Sammanfattning av IPO – Hudya

Inledning

Vardagstjänster som el, mobiltelefoni, refinansiering av lån och försäkring har traditionellt levererats på ett osmidigt sätt. Både med tanke på utformandet av erbjudandet och utifrån ett tekniskt perspektiv. Genom att säkerhetsställa full transparens i sitt erbjudande samt använda sig av de senaste digitala lösningarna vill Hudya underlätta personers liv. För att expandera samt minska sina skulder ämnar Hudya AB att notera sig på First North.

Bolaget

Hudya AB (“Hudya” eller “Bolaget”) är ett svenskt bolag som grundades 2016 och som är verksamma i Danmark, Sverige och Norge. Hudya erbjuder en digital plattform mot kunder för vardagstjänster inom el, mobiltelefoni, refinansiering av lån och försäkring. Ambitionen för bolaget är att erbjuda dessa tjänster till ett lägre pris genom en högre grad av digitalisering och effektivisering än konkurrenterna. Sedan bildandet har företaget genom en förvärvsstrategi förutom ovan nämnda tjänster också byggt ut den digitala plattformen till att erbjuda funktioner som support och försäljning.

Börsnotering

Hudya AB ämnar att genomföra en notering av sin aktie på First North den 14 februari. I samband med noteringen genomför bolaget en nyemission på 70 miljoner SEK innan emissionskostnader. Dessa uppskattas uppgå till ungefär 4 miljoner SEK. Därutöver finns det en övertilldelningsoption på ytterligare 20 miljoner SEK. Noteringen görs till ett bolagsvärde på 401 miljoner SEK efter emissionen.

Pengarna från nyemissionen planeras att användas till följande:

 • 64 %: Omstrukturering av nuvarande kapitalstruktur genom minskning av befintlig skuld.
 • 31 %: Öka antalet kunder inom befintliga marknader.
 • 5 %: Expansion till nya geografiska marknader.

Aktierna tecknas för 13,75 SEK per aktie och minsta teckningspost är 5 500 SEK. Sista ansökningsdag är satt till 30 januari. Noteringen är garanterad till 100%.

Produkter

Hudya AB erbjuder en digital plattform där de samlar och erbjuder kunder olika vardagstjänster, som beskrivs mer i detalj nedanför. Vissa av tjänsterna på plattformen erbjuds direkt av Hudya medan andra tjänster erbjuds genom olika former av samarbeten och samarbetspartners. Samarbeten möjliggörs genom Hudyas API som gör det enkelt för partners att integrera sina system med Hudyas. Alla tjänster som finns på plattformen erbjuds under Hudyas varumärke.

Hudya har i dagsläget följande verksamhetsdelar:

 • Refinansiering: Hudya erbjuder konsumenter att sänka sina kostnader för lån genom att samla in förslag på refinansiering från samarbetsbanker. Bolaget agerar inte själva som bank utan som agent åt banker.
 • Mobiltelefoni: Hudya erbjuder mobilabonnemang genom att operera på Telenors nät.
 • Försäkring: Hudya erbjuder som agent försäkringslösningar tillsammans med Frende Forsikring. De erbjuder alltså inte själva försäkringslösningarna utan säljer Frende Forsikrings försäkringar.
 • El: Hudya köper, genom samarbetspartners, el till spotpriser som erbjuds till kund. Dessa elevtal säljs till konsumenter utan bindningstid och med transparent prissättning.
 • SalesPartners Direct Sales AP: Förvärvades under 2019 och kommer effektivisera bolagets korsförsäljning.
Figur 1. Hudays generiska värdekedja och den digital plattformens interaktion med denna. Bild tagen från prospekt.

Affärsmodell

Hudyas affärsmodell är att erbjuda vardagstjänster, inom verksamhetsdelarna ovan, till ett pris som är lägre än konkurrenternas med hjälp av kostnadsbesparingar från digitalisering. I framtiden vill de gradvis erbjuda fler tjänster som efterfrågas av kunderna. Intäktsfördelningen från olika verksamhetsområdena är följande: 

Figur 2. Omsättning per verksamhetsområde.

Marknader

Refinansiering:

Hudya är nu bara aktiva på den Norska marknaden inom denna verksamhetsdel. Den norska marknaden inom konsumentkrediter har de senaste åren vuxit med 10-15 % per år. Denna marknad har dock belastats en del senaste året på grund av regleringar.

Mobiltelefoni:

I Norge fanns det 2018 ungefär 1,14 abonnemang per capita. Antalet abonnemang väntas inte växa något framöver.

Försäkringar:
Den nordiska marknaden för traditionella försäkringar väntas växa med ca ca 4 % 2015-2025. Denna marknad har traditionellt präglats av långa kundrelationer då det varit svårt att jämföra olika erbjudanden.

El:

Elmarknaden är sedan 1999-talet gemensam i norden. Priserna på denna marknad sätts gemensamt av nordpol. Trots denna gemensamma marknad finns ingen gemensam marknad för slutkunder.

Konkurrenter

Hudya har ett flertal stora konkurrenter på alla de fyra marknaderna som de är aktiva på. På refinansieringsmarknaden finns konkurrenterna Lendo samt Remember som båda är stora och väletablerade på marknaden. Inom mobiltelefoni konkurrerar Hudya mot de stora operatörerna Telia och Tele2. I försäkringsbranschen försöker nystartade bolag som Hedvig göra försäkringar samt processen för försäkringar enklare för kunder med hjälp av teknik. 

Ekonomisk översikt

Bolaget hade en omsättning på 51,3 miljoner SEK 2017 och 99,4 miljoner SEK 2018 en omsättningsökning på 93,5 % men samtidigt ökade förlusten från 26,6 miljoner SEK till 88,6 miljoner SEK. Rörelsekapitalet för bolaget före noteringen bedömdes inte vara tillräcklig för att täcka bolagets rörelsekapitalbehov. 64 % av kapitalet som tas in används för att betala dessa skulder.

Figur 3. Omsättning samt rörelseresultat för Hudya.

Huvudsakliga risker

 • Den finansiella delen av teknikmarknaden och teknikmarknaden i stort förändras ständigt och bolagets framtida framgångar är beroende av hur bra de är på att anpassa sig efter dessa förändringar.
 • Bolagets intäkter är beroende av kundernas preferenser och en förskjutning i dessa kommer ha väsentlig påverkan på företaget och dess framtidsutsikter
 • Bolaget har idag negativt kassaflöde och det finns risk att Hudya kommer behöva ytterligare kapitaltillskott i framtiden.

Det finns fler risker i bolaget och aktien utöver de som är nämnda ovan.

Disclaimer

Dokumentet är upprättat på uppdrag av IPO.se (”Uppdragsgivaren”). Skribenten erhåller ersättning från Uppdragsgivaren för framställandet av dokumentet. Dokumentet är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är således inte avsett att ha en rådgivande verkan. Dokumentet ska därmed inte ses som en rekommendation. Informationen i dokumentet är baserad på källor som av Skribenten bedöms tillförlitliga. Uppdragsgivaren eller Skribenten kan däremot inte garantera att informationen är korrekt. Läsaren är medveten om att dokumentet utgör en sammanfattning av ett prospekt och att informationen således är komprimerad. Uppdragsgivaren och skribenten frånsäger sig med anledning härav allt ansvar för eventuell förlust eller skada, som tillfogas läsaren på grund av vederbörandes användning av dokumentet.

Skribenten äger varken direkt eller indirekt andelar i Bolaget och har inte ansökt om tilldelning i samband med noteringen.