Sammanfattning av IPO – SATS AS

Inledning

Människor i Norden är bland de mest aktiva i världen och träning och hälsa är en stor del av mångas livsstil. Marknaden för träning och hälsa växer och förväntas fortsätta växa framöver. SATS är den största gymkedjan i Norden och tredje största i Europa. Sedan tidigare finns gymkedjan Actic noterade på Stockholmsbörsen och nu kommer SATS att noteras på Oslo Börs. Nuvarande ägare av SATS är riskkapitalbolaget Altor, ledningen i bolaget och TryghedsGruppen.

Bolaget

SATS AS(“SATS” eller “bolaget”) är ett norskt bolag som grundades 1995. Bolaget driver träningsanläggningar i Norge, Sverige, Finland och Danmark med ambitionen att erbjuda allt som behövs för träning, vilket inkluderar personlig träning, träningsutrustning, kost mm. Idag har SATS över 240 träningsanläggningar i Norden med fler än 4 700 certifierade instruktörer. Under 2018 uppgick antalet medlemmar till 569 000 och omsättningen till 3,3 miljarder NOK.

Börsnotering

Nuvarande ägaren av SATS, riskkapitalbolaget Altor, kommer att börsnotera SATS på Oslo Börs och i samband med börsnoteringen genomförs en nyemission på 1,4 miljarder NOK. Börsnoteringen sker till ett bolagsvärde på mellan 4,0 miljarder NOK till 4,5 miljarde NOK beroende på vilken aktiekurs noteringen sker på, intervallet är satt till mellan 23,5 till 28 NOK per aktie. 

Pengarna från nyemissionen planeras att användas till följande:

  • Minska skulderna i bolaget.
  • Utdelning till nuvarande ägare.

Minsta ansökningspost är 10 500 NOK och sista ansökningsdag är satt till 22 oktober och första handelsdag är beräknas vara 23 oktober.

Produkter och Affärsmodell

SATS har över 240 träningsanläggningar där personer har möjlighet att träna och köpa tjänster som personlig träning och produkter kopplade till träning. Bolagets intäkter kommer primärt från medlemskap som ger kunderna möjlighet att besöka SATS träningsanläggningar. Medlemskapet ger SATS återkommande intäkter och stod 2018 för strax under 79% av bolagets intäkter. Resterande 21% av intäkterna kommer från försäljning av personlig träning och produkter kopplade till träning. 

Intäkter från medlemskap i förhållande till totala intäkter.

Antalet medlemmar hos SATS uppgick till 687 000 den 30 juni 2019. Den 1 januari förvärvade de Fitness DK med strax under 100 000 medlemmar och 39 gym. Efter förvärvet blev SATS den tredje största gymkedjan i Europa efter David Lloyd Leisure och Basic-Fit.

Antal medlemmar som har ett abonnemang hos SATS.

Marknader

Marknaden för träning och hälsa växer kontinuerligt och i Europa växte den i genomsnitt med 1,4% mellan 2014 och 2018 och uppgår till 27,2 miljarder EUR. Under samma period har marknaden för träning och hälsa i Norden vuxit med i genomsnitt 3,4% årligen och uppgår nu till 21,1 miljarder NOK. Mellan 2018 och 2023 förväntas marknaden växa med i genomsnitt 5% per år enligt bolaget. Det finns idag många bolag verksamma inom träning och hälsa och det har de senaste åren pågått en konsolidering som SATS bedömer kommer fortsätta framöver.

Storleken på marknaden för träning och hälsa i Norden

SATS marknadsandel uppgick 2018 till 35% i Norge, 16% i Sverige, 7% i Finland och 14% i Danmark(Fitness DKs marknadsandel 2018). 

Konkurrenter

SATS verkar på en marknad med hög konkurrens. Bolaget är sett till omsättning två gånger större än närmaste konkurrent i Norden, Fitness World. Utöver Fitness World har SATS många mindre konkurrenter t.ex Fitness24Seven, Actic och Nordic Wellness. Utanför Norden är de största aktörerna David Lloyd Leisure och Basic-Fit.

Ekonomisk översikt

SATS har historiskt genomfört många förvärv och därmed primärt inte vuxit organiskt. Senaste förvärvet skedde den 1 januari och det var Fitness DK(nu SATS Denmark) som under 2018 omsatte 397 miljoner DKK. 

Under 2018 omsatte SATS, 3 259 miljoner NOK med ett rörelseresultat på 103 miljoner NOK. Bolagets rörelseresultat tyngdes av en nedskrivning av immateriella tillgångar på 265 miljoner NOK. Exklusive nedskrivningar uppgick rörelseresultatet till 368 miljoner NOK och en rörelsemarginal på 11,3%.

SATS finansiella utveckling.

SATS hade den 30 juni 2019 en negativ soliditet på -8 %. Omsättningstillgångarna uppgick till  647 miljoner NOK och kortfristiga skulder på 3 188 miljoner NOK. 1 500 miljoner NOK av de kortfristiga skulderna kommer från en bestämd utdelning till nuvarande aktieägare som inte har utbetalats.

Bolaget skriver att konsolideringen som skett på marknaden kommer fortsätta och de ser många intressanta möjligheter att fortsätta köpa upp andra bolag. Genom att förvärva mindre aktörer på marknaden ser SATS stora möjligheter till synergier och möjlighet att förvärva en existerande kundbas.

Huvudsakliga risker

  • Konkurrens: SATS verkar på en konkurrensutsatt marknad med många aktörer. Bland konkurrenterna i Norden finns Fitness World, Fitness24Seven, Actic och Nordic Wellness. Utöver dessa aktörer finns David Lloyd Leisure samt Basic-Fit som verkar i Europa. Därmed krävs det att SATS ständigt kan ha ett erbjudande som uppfattas som attraktivt av kunder och potentiella kunder.
  • Branschrelaterade risker: Det finns risk att trender inom hälsa och träning förändras och träning på gym minskar och därmed påverkar SATS. 
  • Valutarisk: Bolaget verkar på fyra olika marknader med fyra olika valutor och genom det tar bolaget en valutarisk. Valutakurserna kan förändras till SATS fördel och nackdel.

Det finns fler risker i bolaget och aktien utöver de som är nämnda ovan.

Disclaimer

Dokumentet är upprättat på uppdrag av IPO.se (”Uppdragsgivaren”). Skribenten erhåller ersättning från Uppdragsgivaren för framställandet av dokumentet. Dokumentet är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är således inte avsett att ha en rådgivande verkan. Dokumentet ska därmed inte ses som en rekommendation. Informationen i dokumentet är baserad på källor som av Skribenten bedöms tillförlitliga. Uppdragsgivaren eller Skribenten kan däremot inte garantera att informationen är korrekt. Läsaren är medveten om att dokumentet utgör en sammanfattning av ett prospekt och att informationen således är komprimerad. Uppdragsgivaren och skribenten frånsäger sig med anledning härav allt ansvar för eventuell förlust eller skada, som tillfogas läsaren på grund av vederbörandes användning av dokumentet.

Skribenten äger varken direkt eller indirekt andelar i Bolaget och har inte ansökt om tilldelning i samband med noteringen. 


Skribent: Oscar Sandberg