Sammanfattning av IPO – Transcendent Group


Notice: Undefined index: extension in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 148

Notice: Undefined index: extension in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 148

Inledning

De senaste åren har trenden varit stark för ökad reglering för företag och behovet av kompetens inom området ökar ständigt. Att hålla koll på nya regleringar är essentiellt och kräver stor uppmärksamhet från både stora och små företag. Transcendent Group är ett konsultbolag specialiserat inom Governance, Risk och Compliance, även benämnt GRC. Denna marknad har vuxit starkt historiskt och förutspås fortsätta växa i framtiden.

Bolaget

Transcendent eller “Bolaget” grundades 2001 och fokuserade då främst på bolagsgranskningsuppdrag. De har senare med tiden stegvis blivit fokuserade på sitt huvudområde som idag är GRC. Bolaget har 12 kontor i 8 länder och 121 anställda vid slutet av H1 2019, med ett geografiskt fokus på Norden. För att erbjuda sin rådgivande tjänst tillhandahåller Transcendent primärt konsulttjänster genom projekt och interimsroller men det förekommer även att kunderna outsourcar ett helt funktionsansvar. Uppdragens längd varierar från månader upp till flera år och projekten utförs antingen i bolagets egna lokaler eller hos kund. 

Börsnotering

Transcendent avser att notera sina aktier på First North Premier under tickern TRG. Erbjudandet omfattar 1 612 904 aktier och väntas tillföra bolaget 25,5 MSEK vid full teckning efter avdrag för emissionskostnader om 4,5 MSEK. Marknadsvärdet beräknas bli 170 MSEK. Anledningen till att bolaget vill notera sig är för att ökad varumärkeskännedomen och stärka sin offentliga profil. Pengarna från emissionen planeras att användas till följande:

 • RegTech (54%) Produktutveckling, förstärkt organisation samt säljinsatser. 
 • Nyetableringar (30%) Fler nyetableringar inom befintliga och nya marknader.
 • Förstärkning av organisation (16%) Förstärkning av centralorganisationen och vidareutveckling av befintligt tjänsteutbud.

Anmälningsperioden är 1 oktober – 15 oktober och handeln beräknas påbörjas omkring den 22 oktober 2019. 

Produkter och Affärsmodell

Bolagets har flera affärsområden vilket går att se i grafen nedan, de största områdena är även beskrivna kortfattat nedanför. Bolaget har nyligen lanserat ett digitalt verksamhetsområde, RegTech, inom vilket bolaget utvecklar digitala GRC-produkter.

 • Information security: Transcendent hjälper kunder att identifiera och skydda sin information, sina produkter och tjänster. Detta genomförs genom t.ex. molnsäkerhet och incidenthantering. 
 • Compliance: Bolagets roll här är att stödja verksamheten när det gäller hantering av risker som uppstår i och med nya regelverk såsom MiFID 2 och BASEL III.
 • Privacy: Inom detta område assisterar företaget exempelvis med expertis inom juridiska aspekter av hur personuppgifter bör hanteras utifrån ett säkerhetsperspektiv.
 • Risk Financial Sector: Transcendent hjälper här främst företag inom finansbranschen med konsulter på interimsroller som risk officer att hantera de omfattande regelverk som uppkommit de senaste åren.
 • Reg-Tech: Den första produkten inom detta område lanserades tidigare i år och är en automatiserad abonnemangsprodukt som stödjer organisationer.  Produkten genererar återkommande och löpande intäkter vilket fram till 30 juni hittills landat på 100 000 SEK. Detta affärsområde har höga marginaler och förväntas växa kraftigt och i längden bidra till en stigande EBITDA-marginal för bolaget i helhet.

Marknader

GRC-marknaden har haft en stark historisk utveckling och beräknas uppgå till 28,4 miljarder USD under 2019. Mellan åren 2018 till 2025 uppskattar konsultbolaget “Grand View Research” att marknaden kommer växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 12,8% och således uppgå till 64,6 miljarder USD vid slutet av perioden. Det som förväntas driva tillväxten är delvis regulatorisk utveckling och ökade organisatoriska krav. Av den globala GRC-marknaden beräknades den europeiska marknaden stå för 28% eller ca 8 miljarder USD 2018. 

Konkurrenter

Konkurrensen på Transcendent Groups marknad utgörs av ett fåtal globala, ej publika aktörer. För att ta marknadsandelar ställs ofta höga krav på förtroende, referenser, erfarenhet och kompetens. Konkurrerande aktörer utgörs framförallt av de internationella revisionsföretagen som vanligtvis benämns “Big 4”, bestående av Deloitte, KPMG, EY och PWC. Dessa företag är stora och välkända på marknaden vilket kan innebära en konkurrensfördel i en förtroendetung bransch.

Ekonomisk översikt

Transcendent har historiskt vuxit sin omsättning delvis genom expansion av nya kontor geografiskt, men även genom ett ökat utbud av tjänster. För 2018 var omsättningen 181 MSEK med ett rörelseresultat på 10 MSEK. Bolaget ger inga prognoser för 2019, men omsättningen för första halvåret var 2% högre än 2018. Bolaget avser under året att genomföra organisatoriska förändringar för att förbereda implementeringen av en plan med ökat fokus på tillväxt. Genom denna plan har bolaget satt ett finansiellt mål att från 2020 ha en omsättningstillväxt per år på minst 30% för de följande 3 åren. Transcendent har även ett mål att bibehålla en EBITDA-nivå om minst 7%. 

Vid juni 2019 uppgick omsättningstillgångarna till 49,9 MSEK exklusive likvida medel som uppgick till 8,6 MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 24,2 MSEK vilket gav en soliditet om 21,1%. I och med emissionen väntas 25,5 MSEK tillföras kassan.

Huvudsakliga risker

 • Branschrelaterade risker:  Då bolaget verkar på en väldigt konkurrensutsatt marknad med stora aktörer i form av Deloitte, EY, PWC och KPMG finns det risk att snabbt tappa marknadsandelar om Transcendent inte lyckas upprätthålla en hög kvalitet i sin rådgivning.
 • Legala risker: Då bolaget tillhandahåller rådgivningstjänster i sektorer som till stor del är reglerade kan felbedömningar medföra att Transcendent blir föremål för skadeståndskrav, sanktionsavgifter eller andra rättsliga åtgärder. 
 • Beroende av kvalificerade medarbetare: En central del i bolagets strategi är att rekrytera kvalificerade konsulter och att bygga starka personliga varumärken kring dessa. Om sådana nyckelpersoner skulle lämna Transcendent och gå till en konkurrent eller starta egen verksamhet kan detta ha en negativ påverkan på verksamhet och finansiellt resultat.

Det finns fler risker i bolaget och aktien utöver de som är nämnda ovan.

För mer information om Transcendent Groups börsnotering läs prospektet.

Disclaimer

Dokumentet är upprättat på uppdrag av IPO.se (”Uppdragsgivaren”). Skribenten erhåller ersättning från Uppdragsgivaren för framställandet av dokumentet. Dokumentet är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är således inte avsett att ha en rådgivande verkan. Dokumentet ska därmed inte ses som en rekommendation. Informationen i dokumentet är baserad på källor som av Skribenten bedöms tillförlitliga. Uppdragsgivaren eller Skribenten kan däremot inte garantera att informationen är korrekt. Läsaren är medveten om att dokumentet utgör en sammanfattning av ett prospekt och att informationen således är komprimerad. Uppdragsgivaren och skribenten frånsäger sig med anledning härav allt ansvar för eventuell förlust eller skada, som tillfogas läsaren på grund av vederbörandes användning av dokumentet.

Skribenten äger varken direkt eller indirekt andelar i Bolaget och har inte ansökt om tilldelning i samband med noteringen. 


Skribent: Adam Hansson