Scandinavian ChemoTech AB meddelar att dess VD, tillsammans med andra storägare, nyttjar samtliga Teckningsoptioner (TO)

Mohan Frick, Anders Frick, Martin Jerndal samt Elbema Fastigheter AB, som är några av de största ägarna i Scandinavian ChemoTech AB och som deltog i den kraftigt övertecknade företrädesemissionen förra året, kommer att nyttja samtliga sina Teckningsoptioner i den pågående lösenperioden.

Scandinavian ChemoTech’s VD och tillika huvudägare Mohan Frick tecknar sin andel till fullo genom sitt bolag och äger efter transaktionen ett aktieinnehav motsvarande 20,89% av rösterna. Mohan Frick behåller sin plats som största ägare. Anders Fricks andel av rösterna uppgår efter transaktionen till 6,87% och han blir därmed bolagets andre störste ägare.

Storägarna Martin Jerndal samt Elbema Fastigheter avser även att till fullo teckna aktier med stöd av sina Teckningsoptioner.

Teckningen av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner är nu i full gång och avslutas den 29 januari 2021, till en teckningskurs motsvarande 5,25 kronor per aktie. Vid full teckning kommer Teckningsoptionerna att tillföra bolaget ca. 13,8 MSEK.

Bolaget blickar framåt med tillförsikt och ser fram emot möjligheterna att igen aktivt marknadsföra sin unika teknologi; TSE (Tumörspecifika Elektroporation). Bolaget är trots de stora utmaningarna 2020 mycket nöjt med det gångna året. Utöver genomförandet av en framgångsrik företrädesemission så valdes en ny styrelse vid stämman som under andra hälften av 2020 skapat fina förutsättningar att ta Scandinavian ChemoTech in i ny fas.

Det känns mycket roligt att kunna konstatera att de aktieägare som deltog i förra årets emission nu får chansen att teckna ytterligare aktier till en fördelaktig kurs. Det är för mig en självklarhet som VD och grundare att visa våra aktieägare mitt fortsatta 100 procentiga engagemang och förtroende för Bolagets verksamhet och styrelse. Jag kommer självklart att teckna samtliga mina Teckningsoptioner. Nu ser jag fram emot ett framgångsrikt 2021 med en målsättning att på allvar kunna framhäva ChemoTech´s potential, såväl kliniskt som kommersiellt.  Vår unika teknologi finns nu i de två färdiga produktsystemen, IQwave™ och Vetiqure™” – säger Mohan Frick, VD Scandinavian ChemoTech

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna framgår i det informationsmemorandum som Scandinavian ChemoTech publicerade den 23 april 2020. Informationsmemorandumet finns på Bolagets hemsida https://www.chemotech.se/investor-relations/ipo-share-issue-documents/.

Förvaltarregistrerade innehav: Innehavare vars Teckningsoptioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska kontakta respektive förvaltare för att utnyttja Teckningsoptionerna.

Direktregistrerade innehav/VP-konto: Innehavare vars Teckningsoptioner är förvarade på ett VP-konto ska använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner anmälningssedeln på Scandinavian ChemoTechs hemsida (www.chemotech.se) eller Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).

För mer information vänligen kontakta: Mohan Frick, CEO

Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se
Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.