Confidence företrädesemission kraftigt övertecknad

Confidence International AB (publ):s (”Confidence” eller ”Bolaget”) nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) avslutades den 21 januari 2021. Styrelsens sammanställning visar ett stort intresse för Företrädesemissionen som tecknades till 284,1 procent, varav 98,1 procent med stöd av uniträtter. Därmed tillförs Confidence ca 19,1 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 21 januari 2021 och sammanställningen visar att 15 217 169 units, motsvarande 98,1 procent, tecknades med stöd av uniträtter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 28 828 387 units utan stöd av uniträtter, motsvarande 185,9 procent, för ett sammanlagt intresse om 284,1 procent. Företrädesemissionen är därmed kraftigt övertecknad och inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk. Confidence kommer att tillföras totalt ca 19,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till omkring 0,8 MSEK, genom Företrädesemissionen. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 23 december 2020. 

”Vi är väldigt nöjda med det stora förtroende våra aktieägare visat oss och vill tacka dem för deras stöd samtidigt som vi hälsar nytillkomna aktieägare varmt välkomna. Emissionslikviden säkrar att Confidence har finansiella muskler att växa och det med en sund balansräkning i ryggen”, säger Mikael Pettersson, VD Confidence. 

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 15 504 600,00 SEK till sammanlagt 31 009 200,00 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 15 504 600 aktier till sammanlagt 31 009 200 aktier. Ifall samtliga i Företrädesemissionen vidhängande teckningsoptioner framöver utnyttjas för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 15 504 600,00 SEK till sammanlagt 46 513 800,00 SEK och antalet aktier med ytterligare 15 504 600 aktier till sammanlagt 46 513 800 aktier. 

Handel med BTU

Betald tecknad unit (”BTU”) som erhålles genom teckning i Företrädesemissionen kommer handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Handel i BTU kommer att pågå fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering beräknas ske omkring vecka 6, 2021.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Foyen Advokatfirma är finansiell respektive legal rådgivare till Confidence i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information:

Mikael Petterssson,
Verkställande direktör
Tel 070-823 54 61
E-post: mikael.pettersson@confidence.se

Mikael Behm,
CFO
Tel 070-814 33 35
E-post: mikael.behm@confidence.se

Denna information är sådan information som Confidence International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2021 kl. 19:30.

 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Confidence International AB.Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Hongkong, Japan, Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande att sälja nya aktier eller teckningsoptioner, BTU eller uniträtter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, teckningsoptionerna, BTU och uniträtterna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, teckningsoptioner, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av Confidence International AB har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, teckningsoptioner, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

 

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på Nasdaq First North Growth Market.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.