Confidence kallar till extra stämma med förslag om namnändring och nyemission

Confidence styrelse har beslutat kalla till en extra bolagsstämma och där föreslå aktieägarna en ändring i bolagsordningen där företagsnamnet ändras från Confidence International AB (publ) till Nordic LEVEL Group AB (publ) samt föreslå aktieägarna att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare i syfte att stärka bolagets balansräkning och likviditet med ca 25 MSEK före emissionskostnader. Stämman planeras att avhållas den 19 november.

Bakgrunden till förslaget om namnbyte från Confidence International AB (publ) till Nordic LEVEL Group AB (publ) är den varumärkesstrategi som Bolagets ledning och styrelse utvecklat efter förvärvet av Nordic LEVEL Services Group AB. Slutsatsen från detta arbete är att varumärket LEVEL är bäst lämpat att ligga till grund för koncernens marknadskommunikation. Den nya koncernen har ett bredare erbjudande än innan förvärvet av LEVEL och betydande arbete och investeringar har lagts på LEVEL som kommunikationsplattform för detta bredare erbjudande.

Förslaget om nyemission är att skapa ökad handlingsfrihet att genomföra den tillväxtplan som tidigare kommunicerats. Tillväxtplanen innehåller både organisk och förvärvad tillväxt. För att säkerställa den organiska tillväxten där Bolaget i nuläget har stora och långsiktiga kundåtaganden kommer man, speciellt inom Division Technology, att behöva investera i viss lageruppbyggnad för att minimera riskerna för produktionsstörningar, som följd av den pågående globala komponentbristen och problemen med vissa logistikkedjor. För den förvärvsdrivna tillväxten analyserar Bolaget kontinuerligt marknaden i syfte att identifiera de mest intressanta möjligheterna. Vid varje given tidpunkt sonderar, utvärderar och för Bolaget en dialog med ett antal potentiella förvärvskandidater. Bolagets finansieringsstrategi vid förvärven är att förvärva bolagen genom apportemissioner, alternativt i kombination med en kontantdel, och i sådana fall delfinansiera via förvärvslån, men det kan också bli aktuellt med rena kontantaffärer, som vid det förvärv av AC Säkerhet Nord AB som nyligen kommunicerats.

Målet med nyemissionen är att tillföra bolaget ca 25 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har varit i kontakt med och i nuläget mottagit muntliga besked om att ingå teckningsförbindelser från aktieägare motsvarande ca 52 procent av det föreslagna emissionsbeloppet. De aktieägare som kommer ingå teckningsförbindelser inkluderar samtliga av Bolagets fyra största ägargrupperingar, Tailor Hill EQTY AB, M2-bolagen ägda av Rutger Arnhult (tillika största ägare i fastighetsbolagen Klövern och Castellum), Visiren AB ägt av Samir Taha (tillika grundare av och störste ägare i fastighetsbolaget Aros Bostad) samt privatinvesteraren Alexander Hultgren, och inkluderar bolagets styrelse och ledning motsvarande ca 34 procent av det föreslagna emissionsbeloppet.  Utöver teckningsförbindelserna har Bolaget för avsikt att inhämta garantiåtaganden motsvarande upp till ca 46 procent av det föreslagna emissionsbeloppet. Nyemissionen kommer därmed omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till sammanlagt 100 procent av det föreslagna emissionsbeloppet.

Styrelsen avser att föreslå stämman att nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna en (2) nya aktier till en teckningskurs om 2,00 SEK per ny aktie.

Kallelse till den extrabolagsstämman den 19 november 2021 kommer att publiceras inom de närmaste dagarna.

Styrelsen i Confidence International AB

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2021 kl 17:30 CET.

För ytterligare information:

Thomas Lundin,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: thomas.lundin@nordiclevelgroup.com

Mikael Behm,
CFO

Tel 08 620 82 00
E-post: mikael.behm@confidence.se

Om Confidence – Securing People and Assets

Företagsgruppen grundades 1989 och har idag ca 300 anställda och finns representerade i Norden. Confidence erbjuder heltäckande säkerhet för människor och tillgångar genom tre samverkande divisioner Advisory | Technology | Operations. Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [ CONF ]. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.