Confidence företrädesemission övertecknad

Confidence International ABs (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) avslutades den 15 december 2021. Styrelsens sammanställning visar ett stort intresse för Företrädesemissionen som tecknades till 114,3 procent, varav 95,3 procent med stöd av teckningsrätter. Därmed tillförs Bolaget ca 25,2 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 15 december 2021 och sammanställningen visar att 12 003 707 aktier, motsvarande 95,3 procent, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 2 394 605 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 19,0 procent, för ett sammanlagt intresse om 114,3 procent. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk. Bolaget kommer att tillföras totalt ca 25,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till omkring 0,6 MSEK, genom Företrädesemissionen. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det emissionsmemorandum som offentliggjordes den 22 november 2021.

”Vi är väldigt nöjda med det stora förtroende våra aktieägare visat oss och vill tacka dem för deras stöd samtidigt som vi hälsar nytillkomna aktieägare varmt välkomna. Emissionslikviden säkrar att Confidence har finansiella muskler att växa och det med en sund balansräkning i ryggen”, säger Thomas Lundin, VD Confidence. 

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 12 595 703,00 SEK till sammanlagt 69 276 368,00 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 12 595 703 aktier till sammanlagt 69 276 368 aktier. I tillägg finns utestående teckningsoptioner av serie TO3 och TO4, 14 758 528 stycken TO3 och 8 263 125 stycken TO4, totalt 23 021 653 teckningsoptioner. Villkoren för teckningsoptionerna har omräknats efter genomförd företrädesemission, i enlighet med de tidigare publicerade villkoren för TO3 och TO4 (likalydande villkor gäller för TO3 respektive TO4) så att en option ger rätt att teckna 1,05 ny aktie till en teckningskurs av 1,17 SEK, från tidigare 1,00 ny aktie till teckningskurs 1,23 SEK. Ifall samtliga i nuläget utestående teckningsoptioner framöver utnyttjas för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 24 172 735,00 SEK till sammanlagt 93 439 653,00 SEK och antalet aktier med ytterligare 24 172 735 aktier till sammanlagt 93 439 653 aktier. 

Handel med BTA

Betald tecknad aktie (”BTA”) som erhålles genom teckning i Företrädesemissionen kommer handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Handel i BTA kommer att pågå fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Confidence avser att informera marknaden när så har skett.

Rådgivare

Foyen Advokatfirma är legal rådgivare till Confidence i samband med Företrädesemissionen.

Styrelsen i Confidence International AB

För ytterligare information:

Thomas Lundin, VD
Tel 08-620 82 00 
E-post: Thomas.lundin@nordiclevelgroup.com

Mikael Behm, CFO
Tel 08-620 82 00 
E-post: Mikael.behm@confidence.se

Denna information är sådan information som Confidence International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2021 kl. 16:10 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Confidence International AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Hongkong, Japan, Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande att sälja nya aktier eller teckningsoptioner, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA eller teckningsrätter har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Confidence International AB har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.
 

Confidence / LEVEL – Securing People and Assets

En av marknadens mest expansiva och moderna säkerhetsaktörer med balans mellan människa och teknik för att möjliggöra kundernas bästa och marknadens behov av utveckling och digitalisering. Koncernen grundades 1989 och har idag ca 300 anställda och finns representerade i Norden. Confidence erbjuder heltäckande säkerhetslösningar för människor och tillgångar genom tre samverkande, kompletterande och framförallt balanserade divisioner Advisory | Technology | Operations. Koncernen har en unik sammansättning av kompetenser och expertis som täcker hela säkerhetssegmentet. Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [ CONF ]. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.