Kommuniké från årsstämma i Cedergrenska AB (publ)

 Vid årsstämma i Cedergrenska AB (publ), org.nr 559144–0697, (”Bolaget”) och på efterföljande konstituerande styrelsemöte den 16 december 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.cedergrenska.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets balansräkning och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2020/2021 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 450 000 kronor.  Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 150 000 kronor och respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot ska erhålla 150 000 kronor.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Christian Drougge, David Sandgren samt Lotta Smith. Det beslutades vidare att omvälja Christian Drougge som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat att Johan Telander kommer utses till huvudansvarig revisor.

Val av vice VD
Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman beslutade styrelsen att utse Lotta Smith till vice verkställande direktör i Bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Stämmoprotokoll med fullständiga beslut och sammanställning av poströster
I syfte att motverka spridning av coronaviruset (covid-19) genomfördes den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro och aktieägarna hade möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning före stämman. Protokollet från årsstämman, inklusive en sammanställning av inkomna poströster, kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, https://www.cedergrenska.se.

För mer information, kontakta:
Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: +46 73-400 02 31
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market – Rulebook. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 16 december, klockan 16:30 CET.

Om Cedergrenska AB (publ)
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter.

Idag består Cedergrenska av cirka 6000 elever i Norra innerstaden och Nordost om Stockholm i ett tiotal olika utbildningsföretag. Cedergrenskas idé om nära samarbeten mellan skolor, oavsett vad det gäller, är ytterligare en bärande kraft. Ett arbetssätt som över lång tid kommer att göra att skolorna inom Cedergrenska levererar en högre kvalitet för barn och elever och att de anställda trivs bättre och stannar längre. Det stöd vi kan ge våra skolor i form av kompetens, personella resurser, anläggningar och systematik, tror vi gör Cedergrenska till en grupp som fler framgångsrika skolor kommer att vilja vara del av och där fler skolor kommer att startas upp under åren som kommer. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.