Kommuniké från extra bolagsstämma i Cedergrenska AB 5 juli 2023

Vid extra bolagsstämma i Cedergrenska AB, org.nr 559144-0697, (”Bolaget”) den 5 juli 2023 fattades bland annat nedan beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.cedergrenska.se.

Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
Christian Drougge har meddelat att han önskar att lämna sitt pågående uppdrag som styrelseledamot och styrelseordförande i Bolaget för att fokusera på andra personliga åtaganden.

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att välja Håkan Söderström som ny styrelseledamot samt styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 

För mer information, kontakta:
Lotta Smith,vd Cedergrenska
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 5 juli 2023, klockan [16:00] CEST.

Om Cedergrenska AB
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.