Kommuniké från årsstämma i Cedergrenska AB den 8 december 2022

Vid årsstämma i Cedergrenska AB, org.nr 559144–0697, (”Bolaget”) den 8 december 2022 fattades bland annat följande beslut. Stämman hölls enbart genom poströstning i enlighet med tillfälliga lagregler. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.cedergrenska.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets balansräkning och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2021/2022 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 325 000 kronor.  Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kronor och respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget ska erhålla 125 000 kronor.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Christian Drougge, Niklas Pålsson samt Madeleine Silfverberg. Det beslutades vidare att omvälja Christian Drougge som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat att Johan Telander kommer utses till huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, VD Cedergrenska
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market – Rulebook. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 8 december 2022, klockan 12:15 CET.

Om Cedergrenska AB
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenskas skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter.

Idag består Cedergrenska av cirka 6800 barn och elever i ett tiotal olika utbildningsföretag. Det stöd vi kan ge våra skolor i form av kompetens, personella resurser, anläggningar och systematik, tror vi gör Cedergrenska till en grupp som fler framgångsrika skolor kommer att vilja vara del av och där fler skolor kommer att startas upp under åren som kommer. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.