Confidence offentliggör Investment Memorandum med anledning av förestående företrädesemission

Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Confidence” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 13 oktober 2021 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett Investment Memorandum (”IM” eller ”IMet”) som idag publiceras på Bolagets hemsida.

IMet innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.confidence.se) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se).

Företrädesemissionen i sammandrag:

  • För varje aktie i Confidence som innehas på avstämningsdagen erhålls två (2) teckningsrätter. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Innehavare av teckningsrätter äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal teckningsrätter som innehas och utnyttjas.
  • Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter är den 26 november 2021.
  • Teckningskursen är 2,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
  • Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 1 december till 15 december.

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa investerare. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 25,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 0,6 MSEK.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort IM.

För ytterligare information:

Thomas Lundin,
VD och Koncernchef Confidence

Tel 08 620 82 00

Confidence – Securing People and Assets

En av marknadens mest expansiva och moderna säkerhetsaktörer med balans mellan människa och teknik för att möjliggöra kundernas bästa och marknadens behov av utveckling och digitalisering. Koncernen grundades 1989 och har idag ca 300 anställda och finns representerade i Norden. Confidence erbjuder heltäckande säkerhetslösningar för människor och tillgångar genom tre samverkande, kompletterande och framförallt balanserade divisioner Advisory | Technology | Operations. Koncernen har en unik sammansättning av kompetenser och expertis som täcker hela säkerhetssegmentet. Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [ CONF ]. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.