KlaraBo offentliggör erbjudande av B-aktier och publicerar prospekt inför noteringen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

KlaraBo Sverige AB (publ) (”KlaraBo” eller ”Bolaget”) offentliggör i dag, i enlighet med vad som kommunicerades av Bolaget den 15 november 2021, ett erbjudande till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands, bestående av nyemitterade B-aktier i KlaraBo motsvarande 750 miljoner kronor (”Erbjudandet”) exklusive eventuell övertilldelningsoption samt notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget har, med anledning av Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm, upprättat ett prospekt som i dag godkänts av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida. Första handelsdag förväntas bli den 2 december 2021.

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands.
 • Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige beräknas pågå från den 23 november till och med den 30 november 2021 och anmälningsperioden för institutionella investerare beräknas pågå från den 23 november till och med den 1 december 2021.
 • Priset per B-aktie i Erbjudandet är 35 kronor.
 • Erbjudandet utgörs av 21 428 572 nyemitterade B-aktier, motsvarande 750 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
 • Antal aktier i KlaraBo före Erbjudandet uppgår till 107 185 026, varav 16 815 000 är A-aktier och 90 370 026 är B-aktier.
 • Erbjudandet, under förutsättning att det fulltecknas, exklusive eventuell övertilldelningsoption, motsvarar ett värde på samtliga aktier i KlaraBo efter Erbjudandet om 4 501 miljoner kronor.
 • I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Bolaget utfärdat en option till ABG Sundal Collier att begära att ytterligare högst 3 214 285 B-aktier emitteras, motsvarande en emissionslikvid om 112,5 miljoner kronor och högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
 • De nyemitterade aktierna i Erbjudandet, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, förväntas tillföra Bolaget en emissionslikvid om 862,5 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Erbjudandet. Erbjudandet, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, medför en utspädning om 18,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
 • KlaraBo avser att använda likviden från Erbjudandet till att återbetala befintliga säljarreverser kopplade till tidigare fastighetsförvärv samt till investeringar i befintligt fastighetsbestånd, nyproduktion och fastighetsförvärv.
 • Clearance Capital, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M2 Asset Management AB och Fonden ODIN Eiendom (tillsammans ”Cornerstoneinvesterarna”) har, med förbehåll för sedvanliga villkor och till samma erbjudandepris som andra investerare, åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet motsvarande ett totalt belopp om 540 miljoner kronor.
 • Vissa befintliga aktieägare i KlaraBo har ingått så kallade lock up-åtaganden om 360 eller 180 dagar från första dag för handel. Baserat på KlaraBos aktiebok per den 10 november 2021 och därefter kända förändringar är 79,7 procent av de befintliga aktierna i KlaraBo föremål för lock up-åtaganden.
 • Första dag för handel i Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 2 december 2021. Bolagets B-aktier kommer att handlas under kortnamnet (ticker) KLARA B.
 • Beräknad likviddag är 6 december 2021.
 • Fullständig information om villkoren i Erbjudandet återfinns i det prospekt som Bolaget har upprättat med anledning av Erbjudandet och noteringen av B-aktierna på Nasdaq Stockholm. Prospektet har i dag godkänts av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
KlaraBo är ett fastighetsbolag som äger, uppför och aktivt förvaltar attraktiva bostäder i Sverige för långsiktigt ägande. Bolagets affärsidé är att, i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad, förvalta och förvärva bostadsfastigheter, företrädesvis med hyrespotential genom värdehöjande renoveringar, samt mark för nyproduktion av miljöcertifierade, kostnadseffektiva och egenutvecklade bostäder i träkonstruktion.

KlaraBo grundades 2017 i Malmö av Bolagets VD Andreas Morfiadakis och styrelseledamöterna Mats Johansson och Anders Pettersson. Verksamheten inleddes med att utveckla ett eget boendekoncept, KlaraBo-hus, som består av nyproducerade hyreslägenheter med rimliga hyror genom kostnadseffektivitet och ytsmarta lösningar. Affärsidén innefattade även förvärv och förvaltning av befintliga bostäder från vilket ledning och styrelse har lång erfarenhet. Genom Bolagets förmåga att identifiera och genomföra förvärv och projekt har KlaraBos verksamhet expanderat kraftigt.

Fastighetsportföljen, med ett marknadsvärde om 7 405 miljoner kronor per den 30 september 2021, består av förvaltningsfastigheter med stabila hyresintäkter samt av mark och byggrätter för nyproduktion. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2021 av 5 367 hyreslägenheter i förvaltning och 1 397 hyreslägenheter i projektportföljen, varav 173 lägenheter är i pågående byggnation. KlaraBo har hittills färdigställt tre nyproduktionsprojekt med totalt 164 lägenheter, varav samtliga har varit fullt uthyrda innan färdigställande. Bolagets fastigheter är belägna från Trelleborg i söder till Sundsvall i norr och Visby i öst, och är indelade i fyra förvaltningsregioner; Syd, Mitt, Öst och Nord. KlaraBo jobbar med egen personal för att säkerställa god lokalkännedom, en effektiv förvaltning och närhet till hyresgäster. Projektportföljen finns huvudsakligen i region Syd.

Den uthyrningsbara arean för förvaltningsfastigheterna uppgick per 30 september 2021 till cirka 416 000 kvadratmeter och de kontrakterade hyresintäkterna uppgick till 454 miljoner kronor, varav bostadshyror utgjorde 85 procent, offentlig samhällsverksamhet utgjorde 8 procent, kommersiella lokaler så som kontor och handel utgjorde 4 procent och övrigt inklusive förrådsutrymmen och parkering utgjorde 3 procent. En viktig och värdeskapande del i KlaraBos verksamhet och tillväxt är investeringar i det befintliga beståndet och utveckling av projektportföljen. Inom fastighetsbeståndet bedöms cirka 3 500 lägenheter ha hyrespotential genom standardhöjande renoveringar. Det motsvarar cirka 66 procent av de icke nyproducerade lägenheterna.

Bolagets styrelse och ledning ser en notering av Bolagets B-aktie som ett naturligt steg i KlaraBos fortsatta utveckling. Huvudsyftet med en notering på Nasdaq Stockholm är att skapa förutsättningar för en fortsatt god tillväxt. En notering kommer att bredda KlaraBos ägarbas och ge ökad tillgång till kapitalmarknaden. Utöver förbättrade förutsättningar för effektiv kapitalanskaffning bedöms en notering öka kännedomen om KlaraBo, vilket förväntas stärka Bolagets profil mot intressenter så som exempelvis anställda, hyresgäster, kommuner och långivare.

Prospekt och anmälan
Prospektet har i dag godkänts av Finansinspektionen samt publicerats på KlaraBos webbplats, www.klarabo.se. Prospektet publiceras även på ABG Sundal Colliers hemsida (www.abgsc.com), Danske Banks hemsida (www.danskebank.se/prospekt), Handelsbankens hemsida (www.handelsbanken.se/prospekt) och Avanzas hemsida (www.avanza.se). Anmälan kan göras via webbplattformen hos Avanza och Handelsbanken.

Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller stöd för kvaliteten på de aktier som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Bolagets aktier.

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige 23 nov – 30 nov 2021
Anmälningsperiod för institutionella investerare 23 nov – 1 dec 2021
Första dag för handel på Nasdaq Stockholm 2 dec 2021
Likviddag 6 dec 2021

Stabilisering
I samband med Erbjudandet kommer ABG Sundal Collier att agera stabiliseringsmanager (“Stabiliseringsmanagern“) och kan därför genomföra transaktioner för att upprätthålla marknadspriset för Bolagets B-aktier på en nivå över det som annars skulle kunna råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under den period som börjar per dagen för handel med Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringsmanagern har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet.

Stabiliseringsagenten kan använda Övertilldelningsoptionen för att övertilldela aktier för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna kan om de genomförs, avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod. Stabiliseringsmanagern måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har vidtagits. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Stabiliseringsmanagern att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder vidtogs eller inte, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Rådgivare
ABG Sundal Collier AB är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Handelsbanken Capital Markets är Joint Bookrunners. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
andreas.morfiadakis@klarabo.se
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättas i samband med Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen och därefter publiceras av Bolaget.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern“); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i värdepapper. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya värdepapper i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets värdepapper, vilken inte har verifierats av Joint Bookrunners. Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Joint Bookrunners är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Nordic Main Market Rule Book for Issuers of Shares (Nasdaq Stockholm).

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II“); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II“) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna värdepapperna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“EU Målmarknadsbedömningen“). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets värdepapper lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana värdepapper är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (“UK MiFIR“), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana värdepapper till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (“UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen “Målmarknadsbedömningen“). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets värdepapper endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare noteras att, trots målmarknadsbedömningen, kommer Joint Bookrunners endast att kontakta investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och berättigade motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets värdepapper.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.