KlaraBo avser att noteras på Nasdaq Stockholm och genomföra en nyemission

Bild: https://investor.klarabo.se/

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

KlaraBo Sverige AB (publ) (”KlaraBo” eller ”Bolaget”), en förvaltare och utvecklare av hyresrätter i hela Sverige, offentliggör idag Bolagets avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen avser Bolaget att genomföra ett erbjudande till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands, bestående av nyemitterade B-aktier i KlaraBo om 750 miljoner kronor exklusive eventuell övertilldelningsoption (”Erbjudandet”).

Bolagets styrelse och ledning ser en notering av Bolagets B-aktie som ett naturligt steg i KlaraBos fortsatta utveckling. Huvudsyftet med en notering på Nasdaq Stockholm är att skapa förutsättningar för en fortsatt god tillväxt. En notering kommer att bredda KlaraBos ägarbas och ge ökad tillgång till kapitalmarknaden. Utöver förbättrade förutsättningar för effektiv kapitalanskaffning bedöms en notering öka kännedomen om KlaraBo, vilket förväntas stärka Bolagets profil mot intressenter så som exempelvis anställda, hyresgäster, kommuner och långivare.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har gjort bedömningen att KlaraBo uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm förutsatt att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets B-aktier är uppfyllt. Noteringen och Erbjudandet förväntas genomföras under fjärde kvartalet 2021.

Andreas Morfiadakis, grundare och VD, kommenterar:
”Sedan 2017 har vi resultat- och tillväxtmässigt varit med om en fantastisk utveckling. Under det gångna året har vi nästintill fördubblat vårt fastighetsbestånd och lämnade nyligen vårt hittills starkaste kvartal bakom oss. Resultatet är ett kvitto på att vår affärsidé och fokusområde ligger helt rätt i tiden och vi ser med tillförsikt fram emot att finna fler intressanta förvärvsobjekt i närtid samt accelerera förädlingen av vårt bestånd. Fastighetsmarknaden är fortsatt stark och börsnoteringen skapar viktiga förutsättningar för oss att fortsätta arbeta mot våra högt ställda tillväxtmål samtidigt som det känns oerhört positivt att kunna erbjuda den här möjligheten till fler potentiella aktieägare.”

Lennart Sten, Styrelseordförande, kommenterar:
”KlaraBo grundades med visionen att uppföra ett fastighetsbolag som kunde kombinera nyproduktion av hyresrätter i tillväxtregioner med förvärv och upprustning av befintliga bestånd. Vår strategi och affärsmodell har framgångsrikt implementerats i verksamheten och vi anser att tidpunkten för börsnotering nu är den rätta och ett logiskt nästa steg. Börsnoteringen kommer ge ledningen ytterligare stöd och de finansiella resurser som krävs för att fortsätta bolagets tillväxtresa.”

Det avsedda Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands.
  • Erbjudandet avses att utgöras av nyemitterade B-aktier om 750 miljoner kronor exklusive eventuell övertilldelningsoption.
  • Clearance Capital, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M2 Asset Management AB och Fonden ODIN Eiendom (tillsammans ”Cornerstoneinvesterarna”) har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet till ett totalt belopp om 540 miljoner kronor upp till en värdering om 35 kronor per aktie.
  • Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, exklusive eventuell övertilldelningsoption, innebär det ett värde på samtliga aktier i KlaraBo efter Erbjudandet om upp till cirka 4 501 miljoner kronor.
  • Fullständiga villkor och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra i samband med Erbjudandet och noteringen. Prospektet kommer, om det publiceras, att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (www.klarabo.se).

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som äger, uppför och aktivt förvaltar attraktiva bostäder i Sverige för långsiktigt ägande. Bolagets affärsidé är att, i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad, förvalta och förvärva bostadsfastigheter, företrädesvis med hyrespotential genom värdehöjande renoveringar, samt mark för nyproduktion av miljöcertifierade, kostnadseffektiva och egenutvecklade bostäder i träkonstruktion.

KlaraBo grundades 2017 i Malmö av Bolagets VD Andreas Morfiadakis och styrelseledamöterna Mats Johansson och Anders Pettersson. Verksamheten inleddes med att utveckla ett eget boendekoncept, KlaraBo-hus, som består av nyproducerade hyreslägenheter med rimliga hyror genom kostnadseffektivitet och ytsmarta lösningar. Affärsidén innefattade även förvärv och förvaltning av befintliga bostäder från vilket ledning och styrelse har lång erfarenhet. Genom Bolagets förmåga att identifiera och genomföra förvärv och projekt har KlaraBos verksamhet expanderat kraftigt.

Fastighetsportföljen, med ett marknadsvärde om 7 405 miljoner kronor per den 30 september 2021, består av förvaltningsfastigheter med stabila hyresintäkter samt av mark och byggrätter för nyproduktion. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2021 av 5 367 hyreslägenheter i förvaltning och 1 397 hyreslägenheter i projektportföljen, varav 173 lägenheter är i pågående byggnation. KlaraBo har hittills färdigställt tre nyproduktionsprojekt med totalt 164 lägenheter, varav samtliga har varit fullt uthyrda innan färdigställande. Bolagets fastigheter är belägna från Trelleborg i söder till Sundsvall i norr och Visby i öst, och är indelade i fyra förvaltningsregioner; Syd, Mitt, Öst och Nord. KlaraBo jobbar med egen personal för att säkerställa god lokalkännedom, en effektiv förvaltning och närhet till hyresgäster. Projektportföljen finns huvudsakligen i region Syd.

Den uthyrningsbara arean för förvaltningsfastigheterna uppgick per 30 september 2021 till cirka 416 000 kvadratmeter och de kontrakterade hyresintäkterna uppgick till 454 miljoner kronor, varav bostadshyror utgjorde 85 procent, offentlig samhällsverksamhet utgjorde 8 procent, kommersiella lokaler så som kontor och handel utgjorde 4 procent och övrigt inklusive förrådsutrymmen och parkering utgjorde 3 procent. En viktig och värdeskapande del i KlaraBos verksamhet och tillväxt är investeringar i det befintliga beståndet och utveckling av projektportföljen. Inom fastighetsbeståndet bedöms cirka 3 500 lägenheter ha hyrespotential genom standardhöjande renoveringar. Det motsvarar cirka 66 procent av de icke nyproducerade lägenheterna.

Mål och utdelningspolicy
Bolagets operationella mål består av följande:

  • Vid utgången av år 2025 har KlaraBo som målsättning att äga och förvalta minst en halv miljon kvadratmeter bostäder.
  • Under perioden 2021 till 2023 har KlaraBo som målsättning att byggstarta minst 200 bostäder per år och därefter är det långsiktiga målet att byggstarta minst 500 bostäder per år. Bostäderna ska främst vara egenutvecklade och miljöcertifierade.
  • Hyresutvecklingen för befintliga bostäder som är renoveringsbara ska genom aktiv förvaltning och investeringar materiellt överstiga den allmänna årliga hyreshöjningen.

Bolagets finansiella mål består av följande:

  • Över en konjunkturcykel ska KlaraBo uppnå genomsnittlig årlig tillväxt i EPRA NRV (substansvärde) per aktie om minst 15 procent inklusive eventuella värdeöverföringar.
  • Över en konjunkturcykel ska KlaraBo uppnå genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultat per aktie om minst 12 procent.

Långsiktigt ska KlaraBo dela ut 50 procent av beskattat förvaltningsresultat. Dock kommer KlaraBo att prioritera tillväxt genom nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd och förvärv, under de närmaste åren, varför utdelningar då kan komma att utebli.

Rådgivare
ABG Sundal Collier AB är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial och Handelsbanken Capital Markets är Joint Bookrunners. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie Advokatbyrå är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
andreas.morfiadakis@klarabo.se
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i KlaraBo i någon jurisdiktion, varken från KlaraBo eller från någon annan.

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act (“Securities Act“) och kan därmed inte erbjudas eller säljas i eller till USA, förutom i enlighet med tillämpliga undantag från registreringskraven i Securities Act. Något erbjudande av aktier i KlaraBo kommer inte att riktas till allmänheten i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas i samband med Erbjudandet och granskas och godkännas av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri får endast distribueras till, och är endast riktade till personer i Storbritannien som är, (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”), (ii) kapitalstarka enheter (engelska high networth entities) enligt artikel 49 (2) (a)-(d) i Ordern, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien, och (iv) andra personer till vilka det lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som distribuerar denna kommunikation måste säkerställa att det är lagligt att göra det.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen i Erbjudandet kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som “tror”, “förväntar”, “uppskattar”, “avser”, “beräknas”, “ska”, “kan”, “fortsätter”, “bör” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.