Confidence riktade nyemission fulltecknad

Styrelsen för Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 18 december 2020, beslutat om och genomfört en nyemission av 3 100 000 aktier (den ”Riktade nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade nyemissionen uppgår till 3,45 SEK per aktie. Genom den Riktade nyemissionen tillförs därför Confidence cirka 10,7 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader. Investerare i nyemissionen utgörs av 9 stycken kvalificerade privatinvesterare.

Teckningskursen 3,45 SEK motsvarar en rabatt på 9,1 % mot den volymvägda genomsnittskursen för de senaste 20 handelsdagarna per den 16 april 2021. Det är styrelsens bedömning att detta är en marknadsmässig rabatt för denna typ av transaktion.

Den huvudsakliga anledningen till nyemissionen är att finansiera investeringar och initiativ för fortsatt tillväxt samt att säkerställa nödvändigt rörelsekapital för fortsatt expansion av verksamheten.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka ägarbasen i Bolaget bland kvalificerade privata investerare och utnyttja möjligheten att på marknadsmässiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Den Riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 100 000, från 31 222 814 till 34 322 814. Aktiekapitalet ökar med 3 100 000 SEK från 31 222 814 SEK till 34 322 814 SEK.

Legal rådgivare till Confidence i samband med den riktade nyemissionen har varit Foyen Advokatfirma.

'Mer om Confidence – www.confidence.se

För ytterligare information:

Gerth Svensson,
Styrelseordförande
Tel 08 620 82 00

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021 kl 21:10 CEST.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Confidence International i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Confidence International har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte eller agera eller förlita sig på det.