Kommuniké från årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) den 19 april 2021

Bioservo AB (publ) har hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2020. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2020.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade vidare att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma skall vara oförändrade och utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och för envar styrelseledamot 80 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Anders Lundmark (omval), Runar Bjørklund (omval), Kunal Pandit (omval), Nikolaj Sørensen (omval) samt Kerstin Valinder Strinnholm (nyval) och Margit Alt Murphy (nyval) till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes Anders Lundmark. Noterades att Claes Mellgren avböjt omval.

Stämman beslutade att utse Anna Stenberg, Mazars SET Revisionsbyrå AB (omval) till bolagets revisor.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission
Noterades att beslut enligt denna punkt biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission och att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 20 procent än vid tidpunkten för årsstämman. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna emittera aktier för att möjliggöra betalning av köpeskilling vid förvärv av företag eller rörelse samt kunna göra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Beslut om antagande av nytt prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram LTIP 2021
Årsstämman beslutade, i enighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och anställda i Bioservo.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Bioservos hemsida.

 

Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom mjuka, aktiva exoskelett för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för förbättrad livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.com