Kommuniké från årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ)

Bioservo AB (publ) har hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2018. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2018.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade vidare att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma skall vara oförändrade och utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och för envar styrelseledamot 80 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Nikolaj Sørensen (nyval), Kunal Pandit (omval), Runar Bjørklund (omval), Karin Ruiz (omval), Hans von Holst (omval) samt Anders Lundmark (omval). Till styrelsens ordförande valdes Anders Lundmark.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, om sammanlagt högst 1 000 000 aktier i Bolaget. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna emittera aktier för att möjliggöra betalning av köpeskilling vid förvärv av företag eller rörelse samt kunna göra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka 11% av aktierna och rösterna i Bolaget.

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies AB grundades 2006 i ett samarbete mellan forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan och en läkare på Karolinska sjukhuset. Vår SEM ™ (Soft Extra Muscle) -teknik uppfanns av professor Hans von Holst (neurokirurgi), professor Jan Wikander och doktor Johan Ingvast (doktorsexamen i mekatronisk teknik). Sedan starten har vi vidareutvecklat denna hyllade och patenterade SEM ™ -teknologi (Soft Extra Muscle) och är idag världsledande inom mjuka exoskelett.

Åtagandet bygger på en stark tro på att denna teknik kommer att förändra livet för många människor genom att stärka deras oberoende och höja deras livskvalitet.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella företag inom bland annat fordons- och flygindustrin, samt företag verksamma inom bygg/anläggning/infrastruktur.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se