Kommuniké från extra bolagsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) den 9 oktober 2018

Vid dagens extra bolagsstämma i Bioservo togs följande beslut, vilket var i enlighet med förslaget i kallelsen:

Att emittera teckningsoptioner för inrättande av ett teckningsoptionsprogram för anställda.

Ökningen av Bioservos aktiekapital kommer vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 77 142 kronor. En sådan ökning motsvarar en utspädning av aktieägarnas innehav med cirka 4,3 procent beräknat på befintligt antal utestående aktier i Bioservo.

För detaljerade villkor avseende beslutet på extra bolagsstämman hänvisas till de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.bioservo.se

Kort om Bioservo Technologies 

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella företag inom bland annat bil, flygplan samt bygg- och infrastrukturindustrin.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies AB är noterat på Nasdaq First North, med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

Anders Lundmark                                                     

Styrelseordförande                                                                                         

Tel.: +46 (0)70 447 52 25