Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019 i Attana AB

Bolaget ökade nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter med 15% från 1,7 MSEK till 1,9 MSEK jämfört med samma period föregående år.

 Kassaflödet under perioden var positivt 0,5 MSEK. Kassaflödet påverkades positivt av upptagande av lån om 1,0 MSEK. 

Väsentliga händelser under rapportperioden

Bolaget har under perioden fått ett antal uppdragsforskningskontrakt från nya kunder såväl som uppföljningsuppdrag från befintliga kunder, varav några har levererats och övriga beräknas slutlevereras under andra kvartalet. Till exempel erhöll bolaget ett uppdrag från ett amerikanskt forskningsinstitut, där bolagets kompetens togs in på ett tidigt stadium för att planera framtida forskning och utveckling.

Bolaget har deltagit vid HVD Life Sciences produktutbildning för att under två dagar presentera Attanas teknik och erbjudande och för att diskutera möjliga kundprojekt.

Bolaget har beslutat att effektivisera verksamheten genom att fokusera resurserna till Stockholm och London och därmed avveckla verksamheten i Köpenhamn. Verksamhet i Köpenhamn kommer vara helt avslutade under andra kvartalet 2019.

Bolaget har beviljats lån från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB om totalt 1,8 MSEK varav 1,0 MSEK har utbetalats under perioden.

Fokus under perioden har varit att implementera de nödvändiga förbättringsåtgärder som identifierades under Q4 2018. Det innebär att bolaget inte prioriterat marknadsföring i samma utsträckning som föregående kvartal, vilket inneburit att pipeline inte förbättras lika mycket som föregående kvartal. Bolaget har prioriterat att kapitalisera på befintlig pipeline.

 • Bolaget ökade nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter med 15% från 1,7 MSEK till 1,9 MSEK jämfört med samma period föregående år.
 • Ökningen av nettoomsättningen är hänförligt till samarbetet med HVD Life Sciences
 • Övriga rörelseintäkter har minskat på grund av färre gemensamma forskningsoch utvecklingsprojekt med kunder.
 • Kassaflödet under perioden var positivt 0,5 MSEK.
 • Kassaflödet påverkades positivt av upptagande av lån om 1,0 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

 • Nettoomsättning 1,8 (1,2) MSEK

 • Övriga rörelseintäkter 0,1 (0,4) MSEK

 • Rörelseresultat 1,3 (1,5) MSEK

 • Resultat efter finansiella poster 1,3 (1,5) MSEK

 • Resultatet efter skatt 1,3 (1,5) MSEK

 • Resultat per aktie 0,0114 (0,0131) SEK

VDkommentar: Teamwork

Jag kan konstatera att första kvartalet i år är en förbättring jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Detta trots att vi i höstas kunde konstatera att det ökade antalet uppdrag tydliggjorde var vi hade våra flaskhalsar. Vi identifierade var vi hade våra flaskhalsar. Vi identifierade nödvändiga förbättringsområden för att kunna fortsätta växa med god fart. Under årets första kvartal har vi implementerat de viktigaste, men ytterligare förbättringar kvarstår att implementera under året.

Vi är ett team med många specialistkompetenser där det gäller att tillvarata allas individuella kunskaper och driv och få alla att verka gemensamt. Det är i mångt och mycket som cykling, en individuell lagsport. Mycket har handlat om att tillse att vi snabbt kan tillhandahålla den information som våra kunder behöver och för detta behöver vi utveckla vårt arbetssätt. Jag tror att vi har tagit de viktigaste besluten och att vi under resten av året kan fortsätta vår mer utåtriktade verksamhet med högre fart.

För att sammanfatta så har vi fokuserat på teamet och hur vi ska jobba tillsammans för att på bästa sätt kapitalisera på våra kunskaper. I juni varje år deltar vi i Blodomloppet, vilket jag tycker symboliserar Attana och vårt team. Allt syftar till att vi ska bidra till bättre hälsa, dels genom egna prestationer som att gå eller springa och på så sätt hålla kroppen i form samtidigt som många människor donerar blod till behövande och forskning och därmed som ett stort lag bidrar till ökat välbefinnande. Heja gärna på oss den 12 juni så hjälper ni oss att bli ännu snabbare i att leverera värdefulla resultat till våra kunder.

Teodor Aastrup, VD Attana AB

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl. 18.00 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.