Confidence tillförs 19,4 MSEK efter avslutad företrädesemission

Teckningsperioden för Confidence International AB:s (”Confidence” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) löpte ut den 29 april 2019. 9 417 485 aktier, motsvarande 14,1 MSEK eller 72,9 procent av Företrädes-emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 1 886 756 aktier, motsvarande 2,8 MSEK eller 14,6 procent av Företrädesemissionen utan företräde. Resterande andel motsvarande 2,4 MSEK eller 12,5 procent av Företrädesemissionen tecknades av emissionsgaranter.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 10 april 2019. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Genom Företrädesemissionen kommer Confidence aktiekapital att öka med 19 380 750 SEK till 23 256 900. Antalet aktier kommer att öka med 12 920 500 stycken till 15 504 600 aktier.

Våra framgångsrika försäljningsinsatser från den avslutande delen av 2018 har fortsatt under inledningen av 2019. Vi kan konstatera en fortsatt stark och ökande orderingång och utestående offertstock vilket stärker vår långsiktiga konkurrens- och intjäningsförmåga. Detta tillsammans med ökad effektivitet och minskade kostnader från vårt genomförda omstruktureringsprogram och tillskottet från företrädesemissionen, står vi nu finansiellt väl rustade och kan vi se positivt på det kommande året. Vi vill tacka våra aktieägare, nya och befintliga, för stödet i nyemissionen”, säger Pär Nilsson VD i Confidence.

När Företrädesemissionen är registrerad kommer BTA att bokas om till aktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på First North under vecka 22, 2019.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma är legal rådgivare till Confidence i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Confidence är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl 19.30 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se