GPX Medical offentliggör övertecknad företrädesemission

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, i Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distribution, publicering eller offentliggörande skulle kunna vara i strid med gällande lagar eller regler. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, vänligen se ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för GPX Medical AB (publ) (“GPX Medical” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfall av den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 27 augusti 2021 och godkändes av Bolagets extra bolagsstämma den 14 september 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 32,7 miljoner SEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 119,6 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 27,4 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen
Sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 9 564 750 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarade cirka 90,8 procent av Företrädesemissionen. Antalet aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter uppgick till 3 027 392 aktier, motsvarande cirka 28,8 procent av Företrädesemission. Totalt blev Företrädesemissionen därmed övertecknad med cirka 19,6 procent vilket innebär att utställda emissionsgarantier inte utnyttjats. Företrädesemissionen tillför GPX Medical cirka 27,4 miljoner SEK före emissionskostnader.

”Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet från våra befintliga aktieägare och välkomnar nu ANMIRO AB som största ägare i Bolaget. Med kapitaltillskottet från Företrädesemissionen och nya starka ägare i ryggen står vi starkt rustade finansiellt för att kunna fortsätta kommersialiseringen av NEOLA, vår medicintekniska produkt för lungövervakning av för tidigt födda barn, med siktet inställt på marknadsintroduktion efter CE-märkning och FDA-godkännande 2023. Vi ser nu fram emot att kunna arbeta fokuserat med produktutveckling och förberedelser för kommersialisering, med fokus på patienterna och ambitionen att förbättra vården av de för tidigt födda barnen så att fler kan räddas och få ett liv utan allvarliga funktionsnedsättningar.” kommenterar Hanna Sjöström, vd GPX Medical.

Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 23 september 2021. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Handel med BTA
Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram tills de omvandlats till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 43, 2021.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar GPX Medical aktiekapital med 751 788,03 SEK till 1 503 576,06 SEK. Antalet aktier ökar med 10 524 990 till 21 049 980 aktier.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå agerar legal rådgivare till GPX Medical i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i GPX Medical i någon jurisdiktion, varken från GPX Medical eller från någon annan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle kunna stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om, och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", ”ska”, "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.