SealWacs företrädesemission startar idag

Idag den 31 oktober 2017 inleds teckningstiden i SEALWACS AB:s (”SealWacs”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Vid full tecknings tillförs bolaget 6,0 MSEK före emissionskostnader. SealWacs har mottagit teckningsförbindelser om ca 1,8 MSEK samt garantier om 4 MSEK, motsvarande cirka 97 procent av den totala emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns sedan igår att tillgå via bolagets ( www.emotra.se ), Göteborg Corporate Finances ( www.gcf.se ) och AktieTorgets ( www.aktietorget.se ) respektive hemsidor.

Länk direkt till Memorandum: http://sealwacs.se/investerare/handlingar/

SealWacs AB står nu med en färdigutvecklad seriemässig produkt som introduceras på den svenska marknaden för att därefter lanseras internationellt. Bolaget är ungt, dock med en teknik som utvecklats under längre tid och som härrör från ett mycket tydligt kundbehov. Produktutvecklingen har tidigare finansierats genom privata medel, med ideella arbetsinsatser och externt kapital i form av publika nyemissioner. Som en konsekvens har Bolaget en mycket slimmad organisation och har under utveckling uteslutande anlitat externa konsulter för olika punktinsatser.

Bolaget bedöms idag vara mycket väl rustat vad gäller teknisk kompetens, marknadskännedom och erfarenhet av att kommersialisera forskningsprojekt. Flera av Bolagets nyckelpersoner har dokumenterad erfarenhet och relevant kompetens från tidigare verksamheter. För att kunna marknadsintroducera SealWacs Sensor breddar bolaget nu kompetensen med en säljare med lång internationell branscherfarenhet. I syfte att finansiera en uthållig internationell lansering behöver Bolaget kapitaliseras, vilket även utgör grunden till förestående nyemission.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer representanter för SealWacs att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. Anmälan för Aktiedagen i Falköping sker genom Aktiespararna.se. För övriga träffar, vänligen OSA till info@gcf.se .

Datum och tid Arrangör Adress och ort Anmälan
23 okt 2017 13:45 – Aktiespararna Pingstkyrkans lokaler i Falköping Aktiespararna.se
8 nov 2017 12:00 – AktieTorgets investerarlunch Mäster Samuelsgatan 42, plan 3 AktieTorgets lokaler, Stockholm info@gcf.se
8 nov 2017 18:30 – GCF/SealWacs investerarträff John Scott´s restaurang, plan 3 Kungsportsavenyn 15, Göteborg info@gcf.se
Erbjudandet i korthet

Avstämningsdag : 26 oktober 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 oktober 2017 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 oktober 2017.
Teckningstid : 31 oktober – 14 november 2017.
Teckningskurs : 2,00 SEK per aktie.
Företrädesrätt : De som på avstämningsdagen den 26 oktober 2017 är registrerad som aktieägare i Sealwacs äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
Emissionsvolym : Erbjudandet omfattar högst 3 080 270 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 6 160 540 SEK före emissionskostnader.
Antal aktier före nyemissionen: 3 080 270 stycken.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 31 oktober – 10 november 2017.
Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 31 oktober 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av december 2017.
Värdering: Cirka 6 MSEK (pre money).
Teckningsförbindelser och garantier: SealWacs har erhållit teckningsförbindelser om 1,8 MSEK, samt garantier om ytterligare 4,0 MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 97 procent av den totala emissionslikviden.
Marknadsplats: Sealwacs aktie är noterad på AktieTorget.
ISIN-kod: SE0006261038.
Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till SealWacs i samband med nyemissionen.

Telefon: 031-13 82 30

E-post: info@gcf.se

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i samband med nyemissionen.

Informationsmemorandum, teaser och anmälningssedel

Informationsmemorandumet (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via SealWacs ( www.sealwacs.se ), AktieTorgets ( www.aktietorget.se ), och Göteborg Corporate Finance ( www.gcf.se ) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel för teckning utan företräde finns även att tillgå på respektive hemsidor.

Göteborg den 31 oktober 2017

SealWacs AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings ‐ och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se