SensoDetect genomför en riktad nyemission om cirka 2,0 MSEK

Styrelsen i SensoDetect Aktiebolag (publ) (“Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 28 juni 2022, beslutat om en riktad nyemission av 7 692 303 aktier till en teckningskurs om 0,26 SEK per aktie (“Nyemissionen”). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 2,0 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen riktades till en begränsad krets av nuvarande aktieägare samt nya investerare. Nyemissionen genomförs för att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för SensoDetect har, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 28 juni 2022, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 7 692 303 aktier, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 2,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK. Emissionslikviden ska användas för att finansiera en fortsatt kommersialisering av Bolagets produkt.

Teckningskursen uppgår till 0,26 SEK per aktie och motsvarar en rabatt om cirka 16,2 procent mot den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för bolagets aktie under perioden från och med den 21 november 2022 till och med den 29 november 2022. Teckningskursen har fastställts efter förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och ett antal investerare och baseras på nu nämnda volymvägda genomsnittskurs. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig mot bakgrund av Bolagets finansiella situation och dess högst begränsade möjligheter att erhålla alternativ finansiering i dagens marknadsklimat.

Nyemissionen har genomförts som en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital på fördelaktiga villkor för Bolagets fortsatta kommersialisering. Styrelsen har även utrett möjligheten att anskaffa kapital genom andra alternativ än förevarande Nyemission, innefattandes möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen gör bedömningen att genomförandet av en företrädesemission i dagens marknadsklimat skulle innebära en hög risk för att misslyckas med att tillgodose Bolagets behov av en omedelbart stärkt balansräkning. Styrelsen har i detta avseende beaktat den höga volatiliteten i Bolagets aktie, det höga antalet nyligen genomförda nyemissioner på Spotlight Stock Market och att merkostnaden för en företrädesemission, såsom garantiersättning och rådgivningsarvoden, skulle vara oproportionerligt stor i förhållande till den begränsade storleken på den kortsiktigt nödvändiga förstärkningen av balansräkningen. Vidare skulle tidsutdräkten för att genomföra en företrädesemission riskera att leda till att Bolaget går miste om möjligheten att fullfölja sina åtaganden i Norden, Saudi Arabien och Kina. Styrelsen har i valet av emissionstyp också bedömt det som positivt att Bolagets ägarbas, genom Nyemissionen, förstärks och diversifieras ytterligare. I tillägg till detta bedömer styrelsen också att en förstärkning av ägarbasen är positiv för likviditeten i Bolagets aktie. Styrelsens samlade bedömning är att Nyemissionen, av ovan angivna skäl, ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Nedanstående parter deltar i Nyemissionen:

Part Antal aktier
Christer Jönsson  1 923 076
Karl Vilhelm Gustaf Lundin  1 923 076
Staffansgården i Trää AB  1 153 846
Birgitta Möllerström*  769 230
Skyddsprodukter i Sverige Finans AB**  384 615
Torsion Invest AB  384 615
Thomas Holmgren  384 615
Wendi Ma  384 615
Hajelo AB  384 615
Totalt 7 692 303
*Birgitta Möllerström är inte närstående till Johan Möllerström, styrelseordförande i Bolaget.
**Haqvin Svensson, styrelseordförande i Skyddsprodukter i Sverige Finans AB tillika styrelseledamot i Bolaget, har inte deltagit i någon styrelses handläggning eller beslut gällande denna Nyemission. Haqvin Svensson har inte bestämmande inflytande över Skyddsprodukter i Sverige Finans AB.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i SensoDetect ökar från 100 698 545 till 108 390 848 stycken. Bolagets aktiekapital ökar från 5 034 927,25 SEK till 5 419 542,40 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om cirka 7,1 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen. Utspädningseffekten är beräknad genom att dividera antalet nya aktier och röster med totalt antal aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna.

Kommentar från PA Hedin, SensoDetects VD

”Tack vare nyemissionen säkrar vi det kapital som behövs för nuvarande marknadsexpansion. Vår teknik är klar, vår metod är lanserad, den kommersiella fasen är nu i full gång och vi börjar ta position i marknaden. Snart är SensoDetect, en naturlig del av den moderna psykiatri.”, säger VD Per-Anders (PA) Hedin.”

Rådgivare
I samband med nyemissionen har SensoDetect AB engagerat Moll Wendén Advokatbyrå som juridisk rådgivare.

Denna information är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-01 08:24 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB

+46 (0)73-068 64 20
pa.hedin@sensodetect.com

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Fler artiklar om SensoDetect AB