Mofast AB (publ) offentliggör emissionsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE UNDER RUBRIKEN “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Mofast AB (Publ) (“Bolaget”) offentliggör härmed ett emissionsmemorandum (“Emissionsmemorandumet”) med anledning av Bolagets företrädesemission av aktier om cirka 25 MSEK (“Företrädesemissionen”), vars teckningsperiod inleds den 2 december 2022 och avslutas den 15 december 2022. Emissionsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.mofastab.se), Nordic Issuing AB:s erbjudandesida (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (“Spotlight”) hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Anmälningssedlar och annan information kring Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds.

Sammanfattning

  • En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tjugoen (21) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är fastställd till 44,95 SEK per aktie vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget tillförs cirka 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till totalt cirka 1 400 000 SEK.
  • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 30 november 2022, och teckningsperioden löper från och med den 2 december till och med den 15 december 2022.
  • Handel med teckningsrätter sker på Spotlight under tiden från och med den 2 december till och med den 12 december 2022.
  • Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen genom ett garantiåtagande om 20 MSEK från en av Bolagets större aktieägare, von Euler & Partners AB för förvaltade fonders räkning.
  • För fullständig information om villkoren för Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Emissionsmemorandumet.

Emissionsmemorandumet

Emissionsmemorandumet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och granskats av Spotlight. Emissionsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets och Nordic Issuing AB:s respektive hemsidor (www.mofastab.se och www.nordic-issuing.se). Emissionsmemorandumet finns även tillgängligt på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och Nordic Issuings respektive hemsidor.

Tidplan för Företrädesemissionen

2–12 december 2022 Handel i teckningsrätter
2–15 december 2022 Teckningsperiod
2 december 2022 Handel med BTA till dess att emissionen registrerats vid Bolagsverket
15 december 2022 Likviddag för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter samt
16 december Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
20 december 2022 Likviddag för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
21 december 2022 Beräknad dag för offentliggörande slutgiltigt utfall av Företrädesemissionen

Rådgivare

Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Kontakter

Jonas Blomquist, Styrelseordförande

Telefon: +46 70 484 85 58

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mofast. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det emissionsmemorandum som offentliggjordes idag, den 1 december 2022.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (“BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ett prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom Emissionsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande kan vidare innehålla framåtriktad information som återspeglar Mofasts aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “kommer”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.