Idag inleds teckningsperioden i Diagonal Bio AB:s företrädesemission av aktier

Idag, den 1 december 2022, inleds teckningsperioden i Diagonal Bio AB:s (“Diagonal” eller “Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 15 december 2022. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas upp till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Memorandum och teaser hålls tillgängliga via Bolagets (www.diagonalbio.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. På Nordic Issuing AB:s hemsida finns möjligheten att teckna aktier med digital signering.

Bakgrund och motiv

Diagonal har utvecklat den diagnostiska plattformen Panviral, som är baserad på den unika idén om att kombinera två vetenskapliga områden – molekylärbiologi och elektrokemi. Visionen är att begränsa spridningen av infektionssjukdomar över hela världen och skapa en exakt, lättanvänd, kostnadseffektiv, snabb och universell diagnostisk plattform. Diagonal har som mål att vara en global ledare inom Point-of-Care-diagnostik med samma noggrannhet som PCR-baserade tekniker, som för närvarande anses vara standarden för diagnostik vid infektionssjukdomar. Genom att ta bort behovet av kostsamma och centraliserade laboratorietester gör Panviral snabb och exakt diagnostik vid vårdpunkten till verklighet, vilket bryter den historiska avvägning som har existerat mellan kostnad, noggrannhet och hastighet.

Diagonal är nu redo att fokusera på expansion och vidareutveckling av Panviral och har satt upp flera målsättningar för de kommande verksamhetsåren. Expansionen inkluderar ökade regulatoriska och kommersiella resurser, produktionsförändring från en enhet avsedd för forskningsändamål (Research Use Only, RUO) till en CE-certifierad produkt och sedan en diagnostisk enhet i enlighet med EU:s In Vitro Diagnostic Regulation (”IVDR”), utökad extern testning med ackrediterade laboratorier, rekryteringar av nyckelpersonal och nya marknadsetableringar.

Diagonals ambition är att under H1 2023 ta de första stegen mot Panvirals kommersialisering inom segment där kravet på reglering är mindre och Bolagets målsättning är att försäljning av Panviral och förbrukningsmaterial kan inledas under H2 2023. Vidare har Bolaget bland annat som målsättning att få myndighetsgodkännande i EU och/eller USA/Nordamerika under 2025 för att därefter inleda marknadsintroduktion på dessa marknader. För att möjliggöra marknadsintroduktionen planerar Bolaget att utöka det kommersiella teamet internt – till exempel i USA/Nordamerika eller på andra marknader – alternativt via partners eller direktförsäljning. Diagonal har som finansiell målsättning att under 2025 öka intäkterna från försäljning av Panviral och förbrukningsmaterial med upp till tre gånger jämfört med 2024. Därefter planerar Bolaget att fram till och med januari 2025 finansiera den löpande verksamheten och den fortsatta utvecklingen av Panviral med existerande rörelsekapital, intäkter från försäljning, likvid från den planerade Företrädesemissionen samt, enligt styrelsens och ledningens bedömning, ytterligare kapital om cirka 25 MSEK under Q2-Q3 2023. Bolagets ambition är att uppnå ett positivt kassaflöde under 2025. 

Mot bakgrund av ovan har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen för att intensifiera kommersialiseringen av Panviral. Företrädesemissionen avser att finansiera aktiviteter som syftar till att realisera Diagonals planerade marknadstillträde, lansering och marknadsetablering av Panviral samt Bolagets organisatoriska tillväxt. 

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningskurs: 0,68 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 36 594 652 aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 9 148 663 aktier.
 • Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 28 november 2022 är registrerad som aktieägare i Diagonal äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier i Diagonal. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i Företrädesemissionen.
 • Teckning och betalning: Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden i enlighet med "Villkor och anvisningar" i memorandumet. Observera att teckningsrätter som aktieägaren inte avser nyttja måste säljas senast den 12 december 2022 för att inte förfalla utan värde.
 • Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier, kommer genom Företrädesemissionen att vidkännas en maximal utspädning om cirka 80 procent av rösterna och kapitalet.
 • Tecknings- och garantiåtaganden: Diagonal har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 17,4 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av emissionsvolymen.
 • Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Viktiga datum

 • Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att erhålla teckningsrätter: 24 november 2022.
 • Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla teckningsrätter: 25 november 2022.
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 28 november 2022.
 • Handel med teckningsrätter: 1 december 2022 – 12 december 2022.
 • Teckningsperiod: 1 december 2022 – 15 december 2022.
 • Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 19 december 2022.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att pågå från och med den 1 december 2022 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen, vilket är beräknat till omkring den 10 januari 2023. 

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare och projektledare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Diagonal, vänliga kontakta:
Jack Egelund Madsen, CEO
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com
www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.