SensoDetect – Genomför riktad emission om drygt 5Mkr

Styrelsen i SensoDetect AB (publ.) har, med stöd av bemyndigande från extra stämman den 9 nov 2018, genomfört en riktad nyemission som tecknats med 2 490 000 aktier á 1SEK/aktie, samt genomfört två kvittningsemissioner varav den ena sker mot lån om ca 1,92Mkr och den andra mot leverantörsfordringar om 0,85Mkr, och därmed omfattar emissionen totalt ca 5,26MSEK före emissionskostnader.

  •  Den riktade emissionen omfattar 2 490 000 nya aktier riktade mot en grupp investerare och partners genom UCCU DK med långsiktigt intresse i SensoDetects utveckling, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolaget genomför en riktad emission istället för en företrädesemission av tids- och kostnadsbesparingsskäl, något som förväntas gynna alla aktieägare. Teckningskursen var 1 krona och sattes baserad på dagskurs per beslutsdag med hänsyn tagen till kursens utveckling och likviditeten i aktien under en 30 dagar period vilket inneburit en rabatt på ca 11,5%. Bolaget kommer efter emissionens registrering att ha sammanlagt 33 467 753 aktier, och aktiekapitalet ökas därmed med 423 300 kronor. Emissionen medför en spädningseffekt om ca 8 % för befintliga aktieägare.

  •  Kvittningsemissionen ett omfattar 850 000 nya aktier som kvittas mot två leverantörer vars fordringar uppgår till 500 000SEK och 350 000 SEK för SensoDetects utveckling av BERA 3, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolaget genomför en riktad emission istället för en företrädesemission av tids- och kostnadsbesparingsskäl, något som förväntas gynna alla aktieägare. Teckningskursen var 1 krona och sattes baserad på dagskurs per beslutsdag med hänsyn tagen till kursens utveckling och likviditeten i aktien under en 30 dagar period vilket inneburit en rabatt på ca 11,5%. Bolaget kommer efter emissionens registrering att ha sammanlagt 34 317 753 aktier, och aktiekapitalet ökas därmed med 144 500 kronor. Emissionen medför en spädningseffekt om ca 2,5 % för befintliga aktieägare.
  •  Emissionen omfattar 1 518 441 nya aktier som kvittas mot Recall Capital Nordic ABs fordringar som uppgår till 1 923 913 SEK för lån som Sensodetect erhållt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolaget genomför en kvittningsemission istället för en företrädesemission av tids- och kostnadsbesparingsskäl, något som förväntas gynna alla aktieägare. Teckningskursen var 1,26703 kronor och sattes baserad på aktuell kurs. Bolaget kommer efter emissionens registrering att ha sammanlagt 35 836 194 aktier, och aktiekapitalet ökas därmed med 327065,21 kronor. Emissionen medför en spädningseffekt om ca 4,4 % för befintliga aktieägare.
  •  Det totala emissionsbeloppet uppgår till ca 5,26MSEK och har därmed inte föranlett krav på upprättande av prospekt.
  •  Kostnaden för emissionen i sin helhet beräknas uppgå till ca 200 000 SEK.

Bakgrund och motiv  

Den riktade emissionen genomförs för att stärka SensoDetects finansiella ställning och tillföra rörelsekapital. Bolaget kommer efter emissionens registrering att ha sammanlagt 35 836 194 aktier och ett aktiekapital på 6 092 152,90 SEK. Emissionens totala spädningseffekt blir ca 15,7 % för befintliga aktieägare. Det kapitaltillskott som emissionen innebär påverkar Bolagets framtida marknadsintroduktion och kan påskynda försäljning och kostnader så att rörelsefinansiering tryggas för lanseringen av nya BERA 3. 

UCCU är ett danskt corporate finance bolag som är registrerat hos det danska Finanstillsynet (motsvarande FI). UCCU har med partners ett intresse för investeringar inom bland annat med-tech, som är en stark sektor i Danmark, och är en positiv samarbetspartner för SensoDetect som ser spridning utanför Sverige som mycket positivt. Marknaden för SensoDetects system är global och långsiktiga internationella och nationella investerare är positivt för bolagets aktie och handeln i densamma.  

Emissionen ger handlingsfrihet för SensoDetects genom säkring av kapital för en period. Kapitalbehovet för bolaget 2019 är väldigt beroende på hur snabbt lanseringen av BERA kommer ske. Bolaget har några enheter tillgängliga för leverans till intresserade kliniker men om intresset ökar snabbt kommer bolaget att behöva producera ytterligare enheter. Det är redan planerat en leverans under våren av ytterligare 20 enheter men om detta kommer räcka är mycket beroende på hur intresset utvecklar sig när bolaget väl börjar att aktivt arbeta med att ställa ut enheter till intresserade kliniker. Samtidigt vet vi att ROI för varje enhet är ca 3-6 månader och att det därför snabbt kan ge ett positivt kassaflöde, men en överbryggning under mellantiden kommer att behövas. Styrelsen har under ledning av ordförande PO Rosenqvist tittat på flera alternativ och även om det finns ett stort bemyndigande har man valt att avvakta med en större emission. Det omedelbara kapitalbehovet kan täckas av en mindre emission som kan följas av antingen en större företrädesemission eller av andra finansiella lösningar så som brygglån eller leasing. Detta för att ta tillvara aktieägarnas intresse och undvika att på en låg aktievärdering emittera fler aktier än nödvändigt. Vår bedömning är att så snart lanseringen kommer igång finns det fler mer attraktiva lösningar på finansiering och kapitalisering av bolaget.

Tecknare i riktad emission enligt nedan (kSEK)

Zelman Silberthau 100
Karl Vilhelm Lundin 210
KVL Venture 300
Johan Granath 250
Bertil Pålsson 100
Tilbert Svensson 25
Baldzby 100
Bengt Warborn 30
Leif Claesson 100
K-G Rosenqvist 125
Tore Robertsson 1 000
Martin Linde 150
Totalt: 2 490 

Kvittningsemission enligt följande (kSEK);

Torsion Invest AB    500

Compiled EP AB      350

Recall Capital Nordic AB  1 923

Kontakt för mer information;

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0705-424600

e-post: jo@sensodetect.com

PO Rosenqvist

Styrelseordförande, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0705-500386

E-post: p.o@ironblock.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 feb 2019.

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society