Sista dag för handel med BTA i PolarCool

Företrädesemissionen i PolarCool AB (publ) (”PolarCool” eller ”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att omvandlas till aktier. Sista dag för handel med BTA är den 25 maj 2022. Avstämningsdag hos Euroclear är den 30 maj 2022, varefter BTA omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 1 juni Den riktade emissionen som genomfördes parallellt med företrädesemissionen är under registrering hos Bolagsverket. 

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Företrädesemissionen ökar Bolagets antal aktier med 2 009 924 aktier, från 10 049 620 aktier till 12 059 544 aktier. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 447 313,2196 SEK, från 2 236 566,098 SEK till 2 683 879,3176 SEK.

Information om betald tecknad aktie 
Kortnamn: POLAR BTA 
ISIN-kod:
SE0017830979
Sista handelsdag: 25 maj 2022 

Rådgivare 

PolarCool har anlitat Nordic Issuing som emissionsinstitut i samband med emissionen. Delphi har agerat legal rådgivare åt Bolaget och Korp Kommunikation är rådgivare avseende Bolagets externa kommunikation. 

För ytterligare information  

Erik Andersson – VD PolarCool AB (publ)                                         
+46 – 738 60 57 00                                                                               
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl. 16:05.  

Om PolarCool AB (publ)  

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Viktig information 
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. 

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i PolarCool Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.