Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO1 i Wyld Networks AB är idag, den 31 mars 2022

Idag, den 31 mars 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i Wyld Networks AB (”Wyld Networks” eller “Bolaget”). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår till och med den 4 april 2022. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Wyld Networks. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO1 är 11,25 SEK per aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 25,6 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 4 april 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast idag, den 31 mars 2022. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 4 april 2022. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.wyldnetworks.com.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:

Teckningsperiod: 22 mars 2022 – 4 mars 2022

Emissionsvolym: 2 275 000 teckningsoptioner av serie TO1 berättigar till teckning av 2 275 000
aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 25,6 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs: 11,25 SEK per aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie T01: 31 mars 2022

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 189 823,69 SEK, från 689 826,69 SEK till 879 653,38 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 2 275 000 aktier, från 8 267 308 aktier till 10 542 308 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 21,58 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 4 april 2022, alternativt avyttras senast den 31 mars 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.wyldnetworks.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Wyld Networks avseende teckningsoptionerna.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5050 1595
E-post: emissioner@mangold.se

För mer information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, vd Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Certified Adviser till Wyld Networks är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Wyld Networks i någon jurisdiktion, varken från Wyld Networks eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.