Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO4 i Wyld Networks AB har fastställts till 1,83 SEK och nyttjandeperioden inleds den 15 april 2024

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Under tredje kvartalet 2023 ingick Wyld Networks AB ("Wyld Networks" eller "Bolaget") ett låneavtal samt genomförde en riktad emission och en företrädesemission. I samband med detta emitterade Wyld Networks totalt 3 839 998 teckningsoptioner av serie TO4. Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO4 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 28 mars 2024 till och med den 11 april 2024, dock inte högre än 14,24 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 2,62 SEK och således har teckningskursen fastställts till 1,83 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO4 löper under perioden från och med den 15 april 2024 till och med den 29 april 2024.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO4 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 7,0 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 29 april 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 24 april 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 29 april 2024.

 

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO4:

Nyttjandeperiod: 15 april 2024 – 29 april 2024.

Emissionsvolym: 3 839 998 teckningsoptioner av serie TO4 berättigar till teckning av 3 839 998 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 7,0 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 1,83 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie T04: 24 april 2024.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 320 410,60 SEK, från 1 429 061,47 SEK till 1 749 472,07 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 3 839 998 aktier, från 17 126 753 aktier till 20 966 751 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 18 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 29 april 2024, alternativt avyttras senast den 24 april 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

 

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

 

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.wyldnetworks.com.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Wyld Networks avseende teckningsoptionerna.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

 

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

 

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.wyldnetworks.com

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Wyld Networks i någon jurisdiktion, varken från Wyld Networks eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt upprättades av Bolaget i samband med den företrädesemission i vilken teckningsoptioner av serie TO4 gavs ut. Prospektet hålls tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats.