Spacett AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Spacett AB (”Bolaget” eller ”Spacett”) är ett svenskt förvärvsbolag eller SPAC (Special Purpose Acquisition Company) vars syfte är att ta in kapital och inom 36 månader genomföra förvärv av ett eller flera onoterade målbolag.

Den 1 september 2021 lanserade Spotlight Stock Market (”Spotlight”) ett uppdaterat regelverk vilket innebar att det blev möjligt att notera så kallade SPAC-bolag på Spotlight. Genom etableringen av Spacett samt notering av Bolagets aktier på Spotlight, får styrelsen och ledningen i Bolaget möjlighet att aktivt verka för och utvärdera, granska och potentiellt förvärva målbolag med tydlig affärsmodell och vars huvudteman är kopplade till digitaliseringstrenden. Inom dessa huvudteman har Bolagets ledning och styrelse omfattande erfarenhet och en bred samlad expertis att både genomföra framgångsrika förvärv samt att utveckla bolag långsiktigt.

Marcus Bonsib, VD för Spacett, kommenterar

”Det finns över 250 mindre bolag som tagit in kapital från externa investerare och som aviserat en intention att noteras. För många av dessa kommer vi att vara ett utmärkt alternativ till en traditionell väg till notering. Därutöver finns många bolag med spridd ägarbild och olika ägaragendor. Där kan vi lösa upp en svår situation och erbjuda en kombination av kontant vederlag och aktier samtidigt som bolaget blir noterat. Vårt team har investerat och varit rådgivare i bolag inom tillväxtsegmentet under lång tid. Det är där vi är bra och kommer att kunna göra skillnad. Vi har 36 månader på oss att genomföra ett förvärv men vi har så klart ambitionen att det ska gå mycket snabbare.”

Erbjudandet

Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och omfattar högst 5 400 000 nya aktier och vid full teckning kommer Bolaget tillföras högst 27 MSEK i bruttoemissionslikvid före transaktionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Teckningskursen uppgår till 5 SEK per aktie. Teckningsanmälan sker under perioden 24 november till den 8 december och anmälan ska omfatta lägst 1 000 aktier motsvarande 5 000 SEK. I enlighet med Spotlights regelverk måste Spacett genomföra ett eller flera förvärv av målbolag inom 36 månader från första dag för handel. Minst 90 procent av bruttoemissionslikviden om 27 miljoner SEK ska enligt regelverket deponeras till dess att den nya verksamheten är godkänd för notering.

Notering på Spotlight Stock Market

Spacett AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering ska 100 procent av emissionsbeloppet samt Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Information om aktien

Kortnamn: SPAC1
ISIN för aktien: SE0017083355
Teckningskurs: 5 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Teckningstid för allmänheten i Sverige: 24 november – 8 december 2021
Första dag för handel: Preliminär första dag för handel är 27 december 2021

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Nordberg
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008
listing@spotlightstockmarket.com