SPACtvå AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

SPACtvå AB (”Bolaget” eller ”SPACtvå”) är ett svenskt förvärvsbolag eller ett SPAC (Special Purpose Acquisition Company) vars syfte är att i samband med notering ta in kapital för att inom 24 månader genomföra förvärv av ett eller flera onoterade målbolag.

SPACtvå är ett Stockholmsbaserat SPAC-bolag vars syfte är att i samband med notering ta in kapital för att inom 24 månader genomföra förvärv av ett eller flera onoterade målbolag. Bolagets sökande efter potentiella förvärv kommer att vara fokuserat på lönsamma onoterade bolag i Norden med bolagsvärde om cirka 100-500 MSEK, detta för att skapa värde för aktieägarna över tid genom organisk tillväxt och/eller genom förvärv. SPACtvå ser även gärna att målbolaget eller målbolagen har en ägarbas som önskar vara långsiktiga och fortsätta vara ägare efter genomfört förvärv. Målbolaget eller målbolagen förutsätts även inom en rimlig tid kunna uppfylla Spotlight Stock Markets krav för notering och efter att ha granskats och godkänts av Spotlight Stock Market, övergå till att vara noterat i SPACtvås ställe. Personerna bakom SPACtvå är desamma som grundade SPACett som noterades på Spotlight Stock Market i december 2021 och som i juli 2022 förvärvade målbolaget Tura Scandinavia AB.

Marcus Bonsib, VD för Spactvå, kommenterar
 

"Efter det framgångsrika förvärvet av Tura Scandinavia AB med SPACett och en kursavkastning om cirka 40 % från första handelsdag till den sista oktober 2022 är det med stor glädje vi nu kan presentera ett nytt förvärvsbolag – SPACtvå. Vi ser stora möjligheter att återigen erbjuda onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli noterade. Vi träffade under våren många intressanta bolag som ser vårt erbjudande som väldigt starkt och vi tror att vi under en kort tid kan bygga upp en stark pipeline av bolag som vill till börsen via SPACtvå. I arbetet med SPACett såg vi ett mycket stort intresse från investerare att teckna aktier och vi har därför valt att erbjuda en större del av emissionen i SPACtvå för allmän teckning."
 

Erbjudandet

Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och omfattar högst 4 400 000 nya aktier och vid full teckning kommer Bolaget tillföras högst 22 MSEK i bruttoemissionslikvid före transaktionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK (”Erbjudandet”). Bolagets styrelse har även beslutat om en övertilldelningsoption bestående av ytterligare högst 600 000 aktier (”Övertilldelningsoptionen”). Om samtliga aktier i Övertilldelningsoptionen tecknas kommer Bolaget att tillföras en bruttolikvid om ytterligare cirka 3 MSEK. Teckningskursen uppgår till 5 SEK per aktie. Erbjudandet innefattar teckningsåtagande om cirka 12,5 MSEK vilket totalt motsvarar cirka 56,82 procent av Erbjudandet. Teckningsanmälan sker under perioden 15 november till den 28 november och anmälan ska omfatta lägst 1 000 aktier motsvarande 5 000 SEK. Minst 90 procent av nettoemissionslikviden, efter avdrag för transaktionskostnader, ska enligt regelverket deponeras till dess att den nya verksamheten är godkänd för notering.

Notering på Spotlight Stock Market

SPACtvå har blivit godkänt för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering ska 100 procent av emissionsbeloppet om 22 miljoner SEK samt Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Information om aktien

Kortnamn: SPAC2

ISIN för aktien: SE0019070434

Teckningskurs: 5 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid för allmänheten i Sverige: 15 november – 28 november

Första dag för handel: Preliminärt första dag för handel är 9 december

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Nordberg

Head of Listings, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 008

listings@spotlightstockmarket.com