Spotlight Group förbereder för att slå ihop, dela ut och notera, alternativt sälja, dotterbolagen Shark Communication och Kalqyl

Spotlight Group AB avser att slå ihop de helägda dotterbolagen Shark Communication och Kalqyl till ett bolag. Därefter planerar Spotlight Group att dela ut det nya bolaget till sina aktieägare inför en notering på Spotlight Stock Market. Spotlight Group överväger även att sälja antingen det hopslagna bolaget eller de separata dotterbolagen innan sammanslagningen.

Beslutet har tagits som ett led i Spotlight Groups arbete för att minska koncernens kostnader och fokusera på sin kärnverksamhet. Dessa åtgärder medför att Spotlight Group är ännu ett steg närmare att åter visa lönsamhet.

”Både Shark och Kalqyl har utvecklats i snabb takt inom investor relations, finansiell kommunikation och företagsanalys. Dessa områden är under stor positiv förändring, vilket accelereras ytterligare tack vare möjligheterna som AI innebär. En första AI-produkt är under utveckling och lanseras inom kort. För att maximera bolagens möjligheter att tillvarata synergieffekter och marknadspotentialen väljer vi därför att slå samman verksamheterna inför en utdelning, alternativt försäljning”, kommenterar Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

Efter att sammanslagning fullbordats kommer det nya bolaget att ha intäkter om cirka 12 MSEK/år, med cirka 75 procent fasta intäkter samt, efter att synergier och anpassningar genomförts, vara kassaflödespositivt. I Spotlight Groups mening kommer bolaget att ha spännande möjligheter att utmana med nya produkter, särskilt genom att utnyttja de båda verksamheternas omfattande erfarenhet och kunskapsbank i kombination med nya tekniker.

"Likväl som när Spotlight Group utvecklar nya verksamhetsgrenar måste vi också låta verksamheterna växa vidare utanför koncernen vid rätt tidpunkt. Det möjliggör även för oss att, i ett utmanande marknadsklimat, fokusera fullt ut på de verksamheter som ligger allra närmast vår kärna”, säger Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

Om Shark Communication
Shark är en dynamisk kommunikationsbyrå specialiserad på att leverera distinkt och innovativ kommunikation inom finansbranschen. Med uppdrag från både noterade och onoterade företag arbetar Shark både strategiskt och operativt för att skapa kommunikationslösningar som inte bara ger konkreta resultat utan även stärker förtroendet för kundens verksamhet på marknaden. Huvuddelen av bolagets intäkter härrör främst från löpande kommunikationstjänster samt projekt i samband med transaktioner.

Om Kalqyl
Kalqyl är ett modernt analysbolag med huvudsakliga intäkter från uppdragsanalyser för att generellt öka medvetenheten om bolag hos privatinvesterare. Med nära 14 000 följare på Twitter/X når de en bred publik genom bolagsanalyser, börsnyheter och marknadsspaningar. Genom relevant och engagerande innehåll positionerar sig Kalqyl som en pålitlig källa inom investeringsanalys och marknadsinformation. 

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2023.

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 160 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.