Stämmokommuniké från årsstämman i My Beat AB 2022

Idag, den 28 september 2021, hölls årsstämma i My Beat AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021/2022.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer (punkt 9)

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande samt att inget styrelsearvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag om omval av ordinarie styrelseledamöterna Tore Kristoffersen, Claes Gunnar Gunnarsson och Olav Kalve samt Maria Kristina Coulis som styrelsesuppleant. Vidare beslutade årsstämman om nyval av May Kalve som styrelseledamot. Rolv-Erik Spilling avstod omval.

Till styrelseordförande beslutade stämman att välja Olav Kalve. Vidare beslutade stämman om omval av bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Anders Båsjö.

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Fredrik Horn-Berlin

VD, My Beat AB

+46 734259827

fredrik@mybeat.se

www.mybeat.se

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service.