Stämmokommuniké från årsstämman i My Beat AB 2023

Idag, den 28 september 2023, hölls årsstämma i My Beat AB (”My Beat AB”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Resultatdisposition (punkt 8b) 

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022/2023. Vidare beslutade även årsstämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023. 

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 9) 

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att årligt arvode motsvarande 200 000 kronor per styrelseledamot ska utgå till bolagets styrelseledamöter. Vidare fastslogs att Styrelseledamöterna har möjlighet att kvitta 20% av ersättningen mot aktier i bolaget i samband med nästkommande årsstämma, villkorat aktieägarnas godkännande. För det fall att aktieägarna vid nästkommande årsstämma inte godkänner kvittning ska kontant ersättning utgå. Det beslutades även att teckningskursen vid kvittningsförfarande ska motsvara den viktade genomsnittliga börskursen under en period om tio (10) dagar innan kallelsen till årsstämman 2024 publiceras.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att Fredrik Horn-Berlin, Olav Kalve, Alvin Argus och Robert Jonsrud omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande utsågs av stämman Olav Kalve. Det noterades att Tore Kristoffersen avstod omval och styrelsen önskar tacka Tore för sitt arbete och hans insatser i styrelsen under sin tid som ledamot. 

Vidare har stämman beslutat att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Anders Båsjö, omvalts till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11)

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat av antalet aktier som ryms inom ramen för bolagsordningens gränser. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett, eller fler tillfällen med rätt för styrelsen att fatta beslut om detaljerade emissionsvillkor vid varje enskilt tillfälle. Som betalning ska utöver kontant betalning godkänns apportegendom, kvittning eller eljest med villkor.

 

För mer information om My Beat, vänligen kontakta: 

Kristoffer Engardt

VD, My Beat AB 

+46 727901917

kristoffer@mybeat.se 

www.mybeat.se 

Om My Beat AB 

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och andra digitala tjänster. Bolagets erbjudande kombinerar konkurrenskraftigt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre. Sedan verksamhetens start 2016 har My Beat byggt upp en kundbas på cirka 9000 abonnenter och erhållit ett högt betyg på kundnöjdhetstjänsten Trustpilot.com. 

 

Fler artiklar om My Beat AB