Stayble Therapeutics AB avser att noteras på Nasdaq First North Growth Market och genomföra nyemission i anslutning till noteringen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I anslutning till noteringen genomför Bolaget en unitemission om 35 MSEK före emissionskostnader, där varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption (”Erbjudandet”).

Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att finnas tillgängliga i ett prospekt som förvänts offentliggöras omkring den 31januari på Bolagets hemsida www.staybletherapeutics.se.

Nasdaq Stockholm AB har godkänt Staybles ansökan om upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North under förutsättning att Bolaget uppfyller sedvanliga villkor i Nasdaq First Norths regelverk såsom spridningskrav senast vid den första handelsdagen som beräknas infalla den 9 mars 2020.

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 2 850 000 units, vardera bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Erbjudandet motsvarar cirka 35 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 12,30 SEK per unit, vilket motsvarar 12,30 SEK per aktie då teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt. Detta motsvarar en pre-money-värdering av Bolaget om cirka 50 MSEK. Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 4 februari till och med den 18 februari 2020.
  • Teckningsåtaganden om cirka 28 MSEK, motsvarande 80 procent av Erbjudandet, har lämnats från Bolagets befintliga aktieägare samt externa investerare, varav cirka 7,9 MSEK, motsvarande 22,5 procent av Erbjudandet, kommer att erläggas genom kvittning av Bolagets utestående kortfristiga lån (som upptogs i oktober 2019 för att påbörja ansökan till myndigheter för kommande fas 2b-studie).
  • Varje teckningsoption av serie TO1, som emitteras vederlagsfritt, berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 november till och med den 1 december 2020. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner uppgår till det volymviktade priset på Bolagets aktie under perioden från och med den 30 oktober till och med den 13 november 2020 med en rabatt om 30 procent, dock lägst 12,30 SEK och högst 24,60 SEK. Detta innebär att Bolaget kan komma att erhålla ytterligare cirka 35 – 70 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel.
     

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Stayble Therapeutics AB utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot degenerativ disksjukdom, även kallad segmentell rörelsesmärta eller diskogen ländryggsmärta. Degenerativ disksjukdom behandlas idag främst med konservativa metoder som smärtstillande preparat och sjukgymnastik. Endast 30 procent av patienter blir långsiktigt bättre av denna behandlingsmetod, medan resterande går med fortsatt smärta. Cirka en procent av patienterna erbjuds en steloperation, vilket lämnar omkring 70 procent av patienter utan effektiv behandling. STA363 avses användas för patienter vars tillstånd inte förbättras efter sex månaders behandling med dagens konservativa metoder.

STA363 fokuserar på de två primära orsakerna till degenerativ disksjukdom: läckage av inflammatoriska substanser och instabilitet i disken. Behandlingens verkningsmekanism är att stabilisera disksegmentet och eliminera möjligheten till diskläckage. Läkemedlet utvecklas för att permanent minska patientens ryggsmärta genom en röntgenguidad injektion i den smärtgivande ryggdisken. Behandlingen förväntas ge effekt inom tre månader och följs endast av kortvarig begränsning av fysisk aktivitet efter injektionen. STA363 är baserad på mjölksyra vilket är en väldokumenterad substans inom bland annat dialysbehandling och konceptet är skyddat globalt av patentansökningar, godkända i bland annat USA och Kina.

Bolaget har framgångsrikt genomfört en fas 1b-studie med 15 patienter där tre doser och placebo testades. Studien visade ett positivt resultat avseende behandlingens säkerhet och tolerabilitet samt biologisk effekt. Baserat på de positiva resultat som Stayble erhöll i den genomförda fas 1b-studien avser Bolaget att inleda en fas 2b-studie i omkring 100 patienter under första halvåret 2020. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och planerar att genomföra en nyemission och notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner tas upp till handel på Nasdaq First North för att säkerställa finansieringen för genomförande av fas 2b-studien.

Emissionslikvid från Erbjudandet och teckningsoptionerna avses användas för att genomföra föreliggande fas 2b-studie, vilket bland annat omfattar tillverkning av studieläkemedel, behandling och uppföljning av studiepatienter samt rörelsekapital.

Preliminär tidsplan

Offentliggörande av prospekt: 31 januari 2020
Teckningsperiod: 4 – 18 februari 2020
Offentliggörande av utfall: 21 februari 2020
Likviddag: Omkring den 25 februari 2020
Första dag för handel: 9 mars 2020

Investerarträffar

Investerarträff, 11 februari 2020, kl. 12.00 i Göteborg
Investerarträff, 12 februari 2020, kl. 12.00 i Malmö
Investerarträff, 13 februari 2020, kl. 12.00 i Stockholm

För plats och anmälan se www.staybletherapeutics.se/sv/kommande-events  

Anmälan

Anmälan om önskan att teckna units i Erbjudandet ska ske genom:

Rådgivare

Mangold är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare.

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Stayble i någon jurisdiktion, varken från Stayble eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de finansiella rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “väntar”, “förväntar”, “avser”, “planerar”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “fortsätter”, “ska”, “bör”, “får”, eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.