Stayble Therapeutics AB erhåller ytterligare teckningsförbindelser och vederlagsfri toppgaranti i förestående företrädesemission från huvudägare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

​​​​​​​Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget erhållit ytterligare teckningsförbindelser samt en vederlagsfri toppgaranti inför förestående företrädesemission från Bolagets enskilt största aktieägare Chalmers Ventures AB, Robert Joki och Almi Invest Västsverige AB motsvarande totalt cirka 3,7 MSEK. Genom den vederlagsfria toppgarantin lämnad av Almi Invest Västsverige AB omfattas företrädesemissionen därmed till cirka 85 procent (motsvarande cirka 30 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

”Jag vill tacka våra största ägare för det förtroende de visar för Staybles framtidsplaner. Era insatser hjälper oss att säkerställa finansiering för att stödja vår fortsatta kliniska utveckling och för att etablera ett framgångsrikt partnerskap som kan ta vår kandidat STA363 till marknaden. Vi har inte bara möjligheten att ta en tätposition på en global marknad, utan också att förbättra livskvaliteten för miljontals människor,” säger Staybles VD Andreas Gerward.

 

Styrelsen har den 22 februari 2023 beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken godkändes av extra bolagsstämma den 16 mars 2023 (”Företrädesemissionen”). Bolaget meddelar nu att man utökat andelen emissionsgarantier från tidigare cirka 24,1 MSEK till totalt cirka 25,9 MSEK genom den vederlagsfria toppgarantin lämnad av Almi Invest Västsverige AB. Den ytterligare vederlagsfria toppgarantin i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 1,8 MSEK (motsvarande cirka 5 procent av emissionsvolymen i Företrädesemissionen). Den vederlagsfria toppgarantin innebär att om Företrädesemissionen exempelvis tecknas till 95 procent verkställs garantiteckning för resterande 5 procent upp till fulltecknad Företrädesemission. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå i Företrädesemissionen (inklusive andra verkställda garantiåtaganden om tillämpligt).

 

Bolaget meddelar även att man utökat andelen teckningsåtaganden från tidigare cirka 4,1 MSEK till totalt cirka 6,0 MSEK genom utökat teckningsåtagande om cirka 0,3 MSEK från Chalmers Ventures AB samt nytt teckningsåtagande om cirka 1,6 MSEK från Robert Joki. Det ytterligare teckningsåtagandet i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 1,9 MSEK.

 

Garanti- och teckningsåtaganden är inte säkerställda vid förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

 

För fullständig information hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 17 mars 2023. Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, samt en sammanfattande teaser, finns att tillgå på Bolagets (www.staybletherapeutics.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Prospektet och en sammanfattande teaser finns även tillgängliga på Bolagets hemsida om Företrädesemissionen: https://www.foretradesemission.staybletherapeutics.se/

 

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Stayble anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

 

För mer information

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

 

För mer information om Stayble, vänligen kontakta:

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

 

Denna information är sådan information som Stayble Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2023.

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot degenerativ disksjukdom (DDD) och kroniskt diskbråck (LDH). Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken till patientens kroniska smärta och ger varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat och är en singelinjektion som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie inom DDD och en fas Ib-studie inom LDH.

 

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

 

 

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”), teckningsoptioner, nyemitterade aktier eller andra värdepapper i Stayble. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 17 mars 2023.

 

Varken aktier, teckningsrätter, BTA, teckningsoptioner, nyemitterade aktier eller andra värdepapper har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga aktier, teckningsrätter, BTA, teckningsoptioner, nyemitterade aktier eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess senaste lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Staybles aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Stayble lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

 

Fler artiklar om Stayble Therapeutics