Stayble Therapeutics AB meddelar utfallet från nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

Totalt nyttjades 7 122 teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,3 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 7 122 aktier till teckningskurs 12,30 SEK per aktie. Genom nyttjandet av dessa teckningsoptioner tillförs Stayble därmed cirka 88 KSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Stayble Therapeutics AB genomförde under det första kvartalet 2020 i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market, en nyemission av units vari en unit bestod av en nyemitterad aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Varje teckningsoption gav rätt att teckna en ny aktie i bolaget.

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 17 november 2020 till och med den 1 december 2020. Teckningskursen för teckningsoptionerna fastställdes till 12,30 SEK den 16 november 2020.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till stamaktier beräknas ske inom cirka 2 veckor.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.staybletherapeutics.com.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Stayble med 7 122 aktier, från 6 916 340 till 6 923 462 aktier. Aktiekapitalet ökar med 925,86 SEK, från 899 124,2 SEK till 900 050,06 SEK.

För befintliga aktieägare som inte har nyttjat några teckningsoptioner av serie TO1 uppgår utspädningen till cirka 0,1 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirmaet Schjødt AS, filial är legal rådgivare till Stayble kring teckningsoptionerna.

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Denna information är sådan information som Stayble Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 4 december 2020 kl. 08.00 CET

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.