Idag inleds lösenperioden för teckningsoptioner i Calmark

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark eller “Bolaget”) genomförde under november 2019 en företrädesemission av units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO 2 B. Fredagen den 4 december 2020 inleds lösenperioden för teckningsoptionerna TO 2 B. Lösenperioden pågår till och med 16 december 2020.

En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Calmark. Enligt villkoren ska lösenpriset vara 4,44 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Calmark att tillföras cirka 10,9 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

  • Innehavare av teckningsoptioner som önskar lösa dessa till B-aktier, måste själva anmäla det i god tid före onsdag den 16 december 2020. Teckningsoptionerna förfaller sedan värdelösa.
  • De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem. Handel med teckningsoptionerna pågår till och med måndagen den 14 december 2020.

Detaljerad information och instruktioner för teckning

Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner TO 2 B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före onsdagen den 16 december 2020, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare
Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner TO 2 B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av Calmarks TO 2 B, så att den är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast onsdagen den 16 december 2020 kl. 15.00. 

Anmälningssedel kan laddas ner på:
•    Calmarks hemsida, www.calmark.se 
•    Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida, www.hagberganeborn.se

Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 16 december 2020, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Handel med Calmark TO 2 B

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem på Spotlight Stock Market så att någon annan kan utnyttja teckningsoptionerna. Teckningsoptionen Calmark TO 2 B handlas på Spotlight Stock Market till och med måndagen den 14 december 2020. Teckningsoptioner som inte utnyttjas före den 16 december 2020 eller säljs före den 14 december 2020 förfaller och blir värdelösa.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av lösen av teckningsoption TO 2 B kommer att publiceras via pressmeddelande omkring fredagen den 18 december 2020.

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på Spotlight Stock Market så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart omkring vecka 1 2021.

Fullständiga villkor för Calmark TO 2 B

Fullständiga villkor för Calmark TO 2 B finns tillgängliga i det informationsmemorandum som styrelsen för Calmark upprättade i samband med företrädesemissionen 2019. Memorandumet kan laddas ner på Calmarks hemsida, www.calmark.se.

ISIN-kod 

ISIN-kod för Calmark TO 2 B är SE0013282662.

Antal teckningsoptioner TO 2 B och möjlig intäkt från lösen

Antal teckningsoptioner uppgår till 2 455 560. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Calmark att tillföras cirka 10,9 MSEK, före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Stenbergets Avtalslösningar AB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.

 

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 46 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin har påbörjats under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, utvecklar Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.