Itab genomför nyemission på 768 miljoner kronor, WQZ Investments blir största aktieägare

Butiksinredningsspecialisten Itab Shop Concept föreslår en rekapitaliseringen av bolag bestående av en företrädesemission på 768 miljoner kronor, varigenom WQZ Investments Group kommer investera 410 miljoner kronor i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

De nuvarande största aktieägarna har lämnat som förslag till valberedningen att Vegard Søraunet ska väljas som ny styrelseledamot som representant för Investeraren. Transaktionen innebär att investeraren förvärvar och utnyttjar majoriteten av de teckningsrätter som emitteras i samband med företrädesemissionen till bolagets största aktieägare, Pomona-gruppen, Anna Benjamin med närstående parter och Petter Fägersten med närstående parter, och blir därigenom bolagets största aktieägare.

Tecknings- och garantiåtaganden från investeraren, Itabs vd Andréas Elgaard, samt befintliga aktieägare uppgår totalt till 722 miljoner kronor, motsvarande 94 procent av emissionsvolymen.

Vidare, som ett resultat av rekapitaliseringen, kommer samtliga A-aktier omstämplas till B-aktier, vilket innebär att Bolaget efter rekapitaliseringen endast kommer att ha ett aktieslag.

Itab avser att använda nettolikviden från företrädesemissionen främst för att minska skuldsättningen och säkerställa långsiktig finansiering med en delbetalning av befintliga kortfristiga lån, refinansiering av kortfristiga lån till ett långfristigt lån samt en delbetalning av de kortfristiga aktieägarlån som ingicks i juli 2020. Villkorat av bolagsstämmans godkännande kommer resterande del av aktieägarlånen att kvittas mot B-aktier.

Itab bekräftar sin vägledning avseende ebitda för räkenskapsåret 2020 mellan 380 till 420 miljoner kronor, före engångskostnader, och förväntar sig i nuläget ett resultat i övre halvan av detta intervall.

Villkoren i nyemissionen är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 7,50 kronor per aktie.

De nuvarande aktieägarna Svolder, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar 12 procent av aktierna i Itab, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i företrädesemissionen genom utnyttjande av 4,0 miljoner teckningsrätter, vilket totalt motsvarar 4 procent av företrädesemissionen.

Utöver åtagandet att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel har Svolder och Stig-Olof Simonsson ingått garantiåtaganden att teckna aktier, vilket totalt motsvarar 12 procent av företrädesemissionen. Itabs vd Andréas Elgaard, Anna Benjamin genom bolag, och Fredrik Rapp har ingått garantiåtaganden att teckna aktier motsvarande totalt 13 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans motsvarar tecknings- och garantiåtaganden från Investeraren, Andréas Elgaard och befintliga aktieägare till 94 procent av företrädesemissionen.

Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 15 januari 2021.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire