Stayble Therapeutics AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2019

Göteborg, 25 februari 2020 – Stayble Therapeutics AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2019.

Sammanfattning
Stayble Therapeutics AB redovisade rörlesekostnader med 7 413 (6 160) KSEK under perioden januari – december 2019. Under fjärde kvartalet har förberedelser påbörjats för klinisk fas IIb vilket återspeglas i rörelsekostnader och resultat. Rörelsekostnader och resultat har också påverkats av kostnader i samband med förberedelser inför en kommande nyemission.

1 januari – 31 december 2019 (12 månader)

  • Rörelsens kostnader uppgick till 7 413 (6 160) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 875 (-6 119) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -7 408 (-6 134) KSEK

Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december 2019)

  • Rörelsens kostnader uppgick till 3 093 (920) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 093 (-920) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -3 602 (-927) KSEK

Finansiell information och kommentarer
Stayble Therapeutics AB redovisar här sin andra officiella delårsrapport och kommer inom kort noteras på Nasdaq First North i Stockholm. Under kvartalet har Bolaget tagit upp ett brygglån på 7 MSEK som kommer att omsättas till aktier i samband med kommande emission vid noteringen av Bolaget. På balansdagen redovisar Bolaget ett negativt eget kapital med 0,3 MSEK. Det egna kapitalet är samtidigt säkrat genom brygglånet som i sin helhet skall konverteras till eget kapital under början av 2020. Bolagets revisor är informerad om det negativa kapitalet samt brygglån och håller med Bolagets styrelse att ingen ytterligare åtgärd behöver genomföras.

Styrelsen kommer att föreslå att ingen vinstutdelning ska ske.

Årsstämma kommer att hållas i Göteborg den 8 maj 2020 och mer detaljer kommer att finnas tillgängligt i kommande kallelse. Årsredovisning kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida i god tid före stämman,
www.staybletherapeutics.se.

VD-kommentar
Under 2019 har Bolaget passerat sin hitills viktigaste milstolpe, en avslutad klinisk fas Ib studie med positiva resultat. Fas 1b-studien omfattade 15 patienter med degenerativ disksjukdom. De primära målen med studien genom att etablera god säkerhet och tolerabilitet för behandlingen uppnåddes. Dessutom kunde behandlingseffekten i form av bindvävsomvandling i de injicerade diskarna verifieras genom undersökning med magnetkamera. Stärkta av resultaten från studien pågår nu förberedelserna för fas 2b-studien med målet att visa att produkten är både säker och effektiv i en större patientpopulation.

Klinisk fas 2b
Bolaget har under perioden knutit viktiga sammarbetesavtal gällande genomomförande av fas 2b studiegenomförande och tillverkning. Vidare har arbetet med studiedokument för ansökan till myndigheter tidigt i Q1 2020 finaliserats.

Framgångar gällande bolagets ip portfölj
Bolaget har under Q1-Q4 fått positiva besked gällande Bolagets patentportfölj, primärt gällande de europeiska ansökningar. Bolaget har nu 50 godkända patent inom tre patentfamiljer vilket ger Bolaget ett globalt skydd för innovationen.

Förberedelser inför notering vid First North Growth Market
Tillsammans med Mangold arbetar Bolaget för att genomföra en spridningsemission riktad mot allmänheten under Q1 2020 för att sedan lista Bolaget på First North Growth Market.

Framtidsutsikter
Med fas 2b-studien i full gång under 2020 ser jag fram emot att öka Staybles närvaro och exponering mot potentiella partners. Det här är ett långsiktigt arbete där båda parter behöver lära känna varandra och skapa ömsesidigt förtroende för att affärer skall uppstå. Detta ser jag som min viktigaste uppgift framöver och en mycket spännande sådan. Jag ser fram emot att tillsammans med mitt team, aktieägare och samarbetspartners ta Stayble genom nästa stora steg i utvecklingen mot en ny behandling som har potentialen att helt förändra hur man i framtiden behandlar degenerativ disksjukdom.

Göteborg den 25 februari 2020

Andreas Gerward, VD

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på:
http://staybletherapeutics.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.