Stor efterfrågan på solvärme: Absolicon väljer genomföra företrädesemission för att förverkliga fler kundprojekt och höja projekttakten

10 av världens 20 största livsmedelskoncerner är i diskussioner med Absolicon om industriell solvärme. Första kvartalet 2021 skickade Absolicon 34 projektförslag. Absolicons styrelse väljer därför att genomföra en företrädesemission om ca 50 MSEK för att möta den stora efterfrågan som 2020 års marknadssatsning skapat, förverkliga fler kundprojekt och höja projekttakten.

Absolicons styrelse har beslutat om en företrädesemission om ca 50 MSEK för att förstärka försäljningsarbetet och genomföra tre strategiska initiativ i syfte att förverkliga fler kundprojekt, höja projekttakten och befästa sin ledande position inom industriell solvärme hos världens största multinationella bolag.

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls två teckningsrätter. Nio teckningsrätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 110 kr. Teckningsperioden löper från och med den 6 maj 2021 till och med den 27 maj 2021.

Stort inflöde av kundprojekt från lyckad marknadssatsning

För ett år sedan började Absolicons största marknads- och försäljningssatsning någonsin med en global kampanj för solvärme och riktade marknadsaktiviteter. Marknaden har svarat bra – bolaget har sedan 2020 års start gått från två tecknade ramavtal till 14 ramavtal med partners över hela världen. Satsningen har också resulterat i hundratals förfrågningar från industrier intresserade av bolagets solfångare vilket första kvartalet 2021 resulterade i 34 projektförslag om stora solfångarinstallationer.

Hälften av världens energiförbrukning är värme. Absolicons solfångare T160 och T200 kan producera värme och ånga upp till 200 grader och konkurrerar med olja och gas för värme till städer och industrier. T160 är certifierad enligt Solar Keymark och har över 76% verkningsgrad vilket är världens högt uppmätta för ett litet paraboliskt tråg.

Runt om i världen skärps nu tonen kling klimatfrågan och många multinationella företag har tryck på sig från investerare och aktieägare att klara åtagandena i Parisöverenskommelsen om minskade förbränning av fossila bränslen. De multinationella bolagen väljer nu vilka energikällor som skall ersätta de fossila bränslena och är mycket intresserade av Absolicons lösningar.

Sammantaget har detta skapat ett stort och ökande inflöde av förfrågningar som överstiger förväntan. Absolicon genomför därför en företrädesemisson för att skala upp försäljningsorganisationen och projekteringskapaciteten samt för att möta en stor och växande efterfrågan.

Absolicon har diskussioner med många av världens största multinationella bolag, bland annat 10 av de 20 största livsmedelsbolagen i världen. Första kvartalet 2021 skickade Absolicon 34 projektförslag vilket med dagens bemanning är mer än bolaget uthålligt klarar.

Användning av likviden

Absolicons säljer och levererar solfångarsystem för värme och ånga. För att skapa en snabb tillväxt och hög avkastning på kompetens och patentportfölj har Absolicon fokuserat på att sälja robotiserade produktionslinor för massproduktion av bolagets koncentrerande solfångare. Absolicons har redan levererat en produktionslina till Sichuanprovinsen.

Utöver att förstärka organisationen för att klara det stora inflödet av förfrågningar har Absolicon antagit en affärsplan med tre strategiska initiativ som skapar enklare, tydligare och snabbare sätt för industrier och företag att gå över till solvärme. Initiativen är 1) tydligare pris till slutkunder, 2) utveckling av värmeköpsavtal och 3) snabbare leverans av pilotinstallationer.

De tre strategiska initiativen skall tillsammans med förstärkning av försäljningsavdelningen förenkla etablering av produktionslinor genom att öka antalet projekt med multinationella bolag och tillhandahålla de verktyg som lokala partners behöver för att skapa ett konkurrenskraftigt och attraktivt erbjudande för solvärme.

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen kommer vid fullteckning tillföra 48,8 MSEK och med utnyttjande av övertilldelningsemission 51,6 MSEK kronor före emissionskostnader som beräknas till 1,4 MSEK. Nettolikviden med fulltecknad övertilldelningsemission om 50,2 MSEK förväntas användas till:

  • Försäljning och marknadsföringskostnader – 70%
  • Utvalda investeringar i solvärmeanläggningar – 20%
  • Forskning & utveckling – 10%

Emissionslikviden skall användas till att fördjupa samarbetet med de multinationella bolag Absolicon idag förhandlar med och ge kapacitet att förhandla och utveckla projektförslag med fler. Förhandlingarna är tidskrävande och ledtiderna för projekten ofta långa.

Många av de multinationella bolagen i pipeline har fler än 100 fabriker runt om i världen. Försäljningsarbetet förväntas resultera i solfångarbeställningar i många olika länder. Dessa solfångare ska levereras av partners som förvärvar en regional produktionslina och råmaterial till solfångare av Absolicon.

Emissionen kompletterar pågående, redan finansierade, projekt genom att ytterligare höja intensiteten i försäljningsarbetet och knyta ännu fler kunder till Absolicon vilket kommer höja värdet på bolaget.

Emissionsvillkor

Absolicons styrelse har den 26 april 2021 i enlighet med bemyndigande registrerat 16 juni 2020 fattat beslut om företrädesemission.

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls två teckningsrätter. Nio teckningsrätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 110 kr. Teckningsperioden löper från den 6 maj 2021 till 27 maj 2021.

Avstämningsdagen infaller den 4 maj 2021. Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätter är den 30 april 2021. Första dagen för handel exklusive rätter är den 3 maj 2021.

Emissionen omfattar högst 444 144 aktier, varvid antalet aktier ökar från 1 998 650 aktier till 2 442 794 st. Aktiekapitalet ökar vid full teckning med 1 998 650 kr till 2 442 794 kr.

I händelse av överteckning kan styrelsen besluta att emittera ytterligare högst 25 000 aktier till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten.

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen

  • 30 april 2021 – Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 3 maj 2021 – Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 4 maj 2021 – Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
  • 5 maj 2021 – Beräknad dag för offentliggörandet av Prospektet
  • 6 maj – 22 maj 2021 – Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market
  • 6 maj – 27 maj 2021 – Teckningsperiod
  • Vecka 24 – Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Tilldelningsprinciper

Aktier tilldelas först till de som tecknat aktier med stöd i teckningsrätter. Därefter skall styrelsen besluta om tilldelning av aktier till tecknare som tecknat aktier utan stöd i teckningsrätter samt av fördelning av aktier i eventuell övertilldelningsemission.

I första hand tilldelas då aktier i förhållande till det antal aktier som innehades på avstämningsdagen och om det inte kan ske, genom lottning. Därefter beaktas att så många tecknare som möjligt skall få minst 20 aktier. Slutligen fördelas aktier till tecknare som ej var aktieägare på avstämningsdagen, då i förhållande till antalet tecknade aktier.

Utfästelse om ytterligare tilldelning

Skulle såväl företrädesemissionen som övertilldelningsemissionen övertecknas har huvudägaren Joakim Byström, genom sitt bolag Eniara AB, meddelat styrelsen sin avsikt att avyttra högst 25 000 sedan tidigare innehavda aktier, till samma teckningskurs som i nyemissionen, att fördelas i poster om lägst 20 aktier. Utfästelsen sker i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon och aktierna fördelas efter samma princip som för övertilldelningsemissionen.

Betalning av aktier

Betalning av aktier tecknade med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall ske senast tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Hagberg & Aneborn är emissionsinstitut. Emissionen genomförs utan garantiåtaganden eller teckningsförbindelser.

Utbildning och marknadsföring under emissionsperioden

Under maj gör Absolicon en större informationsinsats för emissionen och för att berätta för fler att ”Heat is half”, det vill säga att elektricitet bara är 20% av energiförsörjningen, transporter är 30% och värme är står för hela 50%. Om vi inte löser värmeförsörjningen i industrier och städer med förnyelsebar energi kommer vi inte klara klimatutmaningen.

Budskapet kommer i Absolicons eget magasin som kommer ut för sjunde året och trycks i 77 000 exemplar. Magasinet går till alla aktieägare, men skickas även ut med majnumret av Aktiespararen och finns i Placeringsguiden.

I samarbete med Aktiespararna blir det också presentationer på Aktiedagarna den 4 och 17 maj, en podd, e-post utskick samt materiel på Aktiespararnas webbplats.

Vi kommer också annonsera vårt budskap med helsidor i svensk dagspress, på sociala medier och som reklamfilmer på YouTube.

Kampanjens final kommer på Absolicondagen den 20 maj som i år blir digital. Vi kan inte som vanliga år bjuda på mat, men hoppas nå fler än någonsin.

Informationen är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-27 14:47 CET.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-35 08 00

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare.Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.