Större institutionella aktieägare stödjer Recipharms kontantbud på Consort Medical och efterföljande företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR DETTA INTE SKULLE VARA FÖRENLIGT MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER I SÅDAN JURISDIKTION. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR VARKEN ETT ERBJUDANDE OM ATT KÖPA ELLER SÄLJA ELLER ANFORDRAN ATT LÄMNA ERBJUDANDE OM KÖP ELLER FÖRSÄLJNING AV AKTIER.

Vissa av Recipharms större institutionella aktieägare, Första AP-fonden, Lannebo Fonder och Fjärde AP-fonden (som äger 7,4%, 7,1% respektive 5,1% av det totala antalet aktier i Recipharm, och tillsammans 19,6%), uttrycker sitt stöd för kontantbudet på Consort Medical och har åtagit sig att fullt ut stödja och rösta för en företrädesemission vid en kommande bolagsstämma i Recipharm samt har åtagit sig att teckna ett belopp som minst motsvarar deras respektive pro rata-andel av en företrädesemission om 2 miljarder kronor.

Sedan tidigare har Recipharms största aktieägare, Thomas Eldered och Lars Backsell (som tillsammans äger 27,1% av det totala antalet aktier i Recipharm), var för sig åtagit sig att rösta för företrädesemissionen vid en kommande bolagsstämma i Recipharm och har även åtagit sig att teckna aktier för ett belopp som motsvarar deras respektive pro rata-andel av en företrädesemission om sammanlagt 2 miljarder kronor.

Befintliga aktieägare i Recipharm, vilka tillsammans äger 46,6% av det totala antalet aktier och 82,3% av rösterna i Recipharm, har således åtagit sig att rösta för en företrädesemission vid en kommande bolagsstämma i Recipharm samt har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen.

 

För mer information vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10
Tobias Hägglöv, CFO, telefon: 08 602 45 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2019 kl. 07.45.
 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 7 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 7,2 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets webbplats www.recipharm.com.

 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är varken ett erbjudande om att köpa eller sälja eller anfordran att lämna erbjudande om köp eller försäljning av aktier.

Detta pressmeddelande publiceras inte i eller distribueras till och får inte sändas eller på annat sätt distribueras eller skickas till någon jurisdiktion där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver att ytterligare åtgärder vidtas eller skulle vara i konflikt med någon lagstiftning eller föreskrift i sådan jurisdiktion. Personer som får detta pressmeddelande (inklusive, utan begränsning, förvaltare, företrädare och vårdnadshavare) och omfattas av lagen i sådan jurisdiktion kommer att behöva informera sig om och följa alla tillämpliga begränsningar eller krav. Varje underlåtenhet att göra det kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som “ska”, “förväntas”, “tror”, “uppskattar”, “avser”, “ämnar”, “antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Recipharms avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Recipharm har gjort efter bästa förmåga men som Recipharm inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Recipharm. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

För mer information om kontantbudet på Consort Medical besök www.recipharm.com/sv/investor-relations

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com