Streamify AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

Streamify AB (”Streamify” eller “Bolaget”) meddelar idag, den 27 januari 2023, utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med Streamifys företrädesemission under fjärde kvartalet 2022. Under perioden 12 januari till och med den 25 januari 2023 hade innehavare av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 4 058 583 aktier, genom utnyttjande av 4 058 583 Teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 70 procent. Streamify tillförs därmed cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

Streamify tillförs cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 156 KSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Streamify öka med 4 058 583 från 13 771 752 till 17 830 335. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 629 080,365 SEK från 2 134 621,560 SEK till 2 763 701,925 SEK.

Denna information är sådan som Streamify är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-27 15:04 CET.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io
Hemsida: www.streamify.io