Styrelsen beslutar om företrädesemission av units om cirka 20,1 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Styrelsen för Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2022, beslutat om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 om cirka 20,1 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 40 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 40,1 MSEK. Vid stort intresse för teckning av units utan uniträtter kan styrelsen besluta om utgivande av ytterligare units, motsvarande 3,0 MSEK, via en övertilldelningsoption.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses disponeras för bland annat återbetalning av kreditfacilitet, utökning av marknadsföringsinsatser inom Animal Care, omkostnader och projektstyrning av pågående och kommande kliniska studier samt investeringar inom R&D.

Sammanfattning

 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs ChemoTech cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 17,2 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera cirka 22,4 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 17,4 procent av Företrädesemissionen omfattas av en bottengaranti och cirka 5,0 procent av Företrädesemissionen omfattas av en toppgaranti.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 40,1 MSEK.
 • För varje aktie som ägs per avstämningsdagen, den 29 september 2022, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter, ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen per unit uppgår till 6,25 SEK, motsvarande 6,25 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). A-aktier ger uniträtter av serie A och B-aktier ger uniträtter av serie B. Uniträtter av serie A ger rätt att teckna units av serie A och uniträtter av serie B ger rätt att teckna units av serie B. Units av serie A innehåller A-aktier och teckningsoptioner av serie TO3A och units av serie B innehåller B-aktier och teckningsoptioner av serie TO3B.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 3 oktober 2022 till och med den 21 oktober 2022.
 • För att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen samt möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital kan styrelsen komma att besluta om utgivande av ytterligare högst 480 000 units via en övertilldelningsoption. Varje unit består av en (1) nyemitterad B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3B (”Övertilldelningsoptionen”). Teckningskursen i Övertilldelningsoptionen ska uppgå till 6,25 SEK per unit, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Syftet med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att vid överteckning i Företrädesemissionen tillgodose en utökad efterfrågan. Övertilldelningsoptionen omfattar högst 480 000 B-aktier, motsvarande en emissionslikvid om 3,0 MSEK före emissionskostnader. Vidare omfattar övertilldelningsoptionen högst 480 000 teckningsoptioner av serie TO3B, vilka kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen kan besluta att utnyttja Övertilldelningsoptionen, helt eller delvis, i det fall Företrädesemissionen blir övertecknad. Rätten att teckna units i Övertilldelningsoptionen ska tillfalla de som tecknar units i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.

 

Bakgrund och motiv i sammandrag

 

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur.

 

Genomförandet av Företrädesemissionen bidrar till att stärka Bolagets rörelsekapital, minska skuldsättningen, samt att expandera Bolagets kommersiella aktiviteter i linje med strategin att fortsätta kommersialisera Bolagets produkter IQwave™ samt vetIQure™ inom affärsområdena Human Care samt Animal Care. Ett annat strategiskt mål som Bolaget avser att arbeta mot genom användande av emissionslikviden är att finansiera kommande kliniska studier, samtidigt som pågående studier fortskrider. Emissionslikviden från Företrädesemissionen, exklusive likvid från utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO3, avses disponeras till följande användningsområden:

 

 • Återbetalning av kreditfacilitet, cirka 40 procent.
 • Utökning av marknadsföringsinsatser inom Animal Care i Europa och USA. Därtill intensifierade marknadsföringsinsatser inom Human Care för att möta de möjligheter som följer en statlig studie som startat i Indien, cirka 40 procent.
 • Omkostnader och projektstyrning av pågående kliniska studier samt kommande kliniska studier, cirka 20 procent.

 

Emissionslikviden från utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 avses disponeras till följande användningsområden:

 • Utökning av marknadsföringsinsatser inom Animal Care i Europa och USA. Därtill intensifierade marknadsföringsinsatser inom Human Care för att möta de möjligheter som följer en statlig studie som startat i Indien, cirka 40 procent.
 • Omkostnader och projektstyrning av pågående kliniska studier samt kommande kliniska studier, cirka 40 procent.
 • Investeringar inom R&D och regulatoriska frågor för att vidareutveckla Bolagets TSE-plattform med mer avancerade tumörspecifikaegenskaper i syfte att komma närmare Bolagets mål att TSE skall uppnå en validerad funktion med Artificiell Intelligens, cirka 20 procent.

 

Villkor för Företrädesemissionen

ChemoTechs styrelse har, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 24 maj 2022, beslutat om Företrädesemissionen, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • För varje aktie av serie A som ägs per avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) uniträtt av serie A. Tre (3) uniträtter av serie A ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit av serie A. En (1) unit av serie A består av en (1) aktie av serie A och en (1) teckningsoption av serie TO3A.
 • För varje aktie av serie B som ägs per avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) uniträtt av serie B. Tre (3) uniträtter av serie B ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit av serie B. En (1) unit av serie B består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO3B.
 • Teckningskursen per unit uppgår till 6,25 SEK, motsvarande 6,25 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Företrädesemissionen innebär en emission av sammanlagt högst 3 209 685 units, varav högst 350 000 units av serie A och högst 2 859 685 units av serie B, motsvarande 350 000 aktier av serie A, 2 859 685 aktier av serie B, 350 000 teckningsoptioner av serie TO3A och 2 859 685 teckningsoptioner av serie TO3B.
 • Vid stort intresse för teckning av units utan uniträtter äger styrelsen rätt att besluta om utgivande av ytterligare maximalt 480 000 units av serie B för teckning av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO3B via Övertilldelningsoptionen.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. I det fall Övertilldelningsoptionen används kan Bolaget erhålla ytterligare 3,0 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 3 oktober 2022 till och med den 21 oktober 2022.
 • Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 604 842,50 SEK från 4 814 527,50 SEK till 6 419 370,00 SEK och antalet aktier öka med högst 3 209 685 aktier från 9 629 055 aktier till 12 838 740 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 ökar aktiekapitalet med ytterligare 1 604 842,50 SEK och antalet aktier ökar med 3 209 685 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 kommer aktiekapitalet att uppgå till 8 024 212,50 SEK och antalet aktier uppgå till 16 048 425 aktier. Om styrelsen beslutar om fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kan aktiekapitalet uppgå till högst 6 659 370,00 SEK och antal aktier uppgå till högst 13 318 740. Om styrelsen beslutar om fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen och samtliga genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen utgivna teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas kan aktiekapitalet uppgå till högst 8 504 212,50 SEK och antal aktier uppgå till högst 17 008 425 aktier.
 • Aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 25,0 procent av aktierna och av rösterna. Om styrelsen beslutar om fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen medför det en utspädning motsvarande cirka 3,6 procent av aktierna och cirka 3,0 procent av rösterna i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3, cirka 20,0 procent av aktierna och av rösterna i Bolaget. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning i Företrädesemissionen och full utnyttjande av Övertilldelningsoptionen inklusive fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 kan innebära en utspädning om cirka 43,4 procent av antalet aktier och om cirka 42,8 procent av rösterna i Bolaget.

 

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO3

 • Varje teckningsoption av serie TO3A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget. Varje teckningsoption av serie TO3B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO3A och TO3B uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie av serie B under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med den 5 april 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,50 SEK) och högst 12,50 SEK.
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 11 april 2023 till och med den 24 april 2023.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 40,1 MSEK. I det fall Övertilldelningsoptionen används till fullo och de genom Övertilldelningsoptionen vidhängande teckningsoptionerna av serie TO3 fulltecknas kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader.
 • Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO3A och TO3B kan innebära en ytterligare utspädning om cirka 20,0 procent av aktierna och av rösterna i Bolaget.
 • Om styrelsen beslutar om fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen och vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas fullt medför teckningsoptionerna en utspädning om ytterligare cirka 2,8 procent av aktierna och cirka 2,3 procent av rösterna i Bolaget.
 • Teckningsoptionerna av serie TO3B avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

 

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 17,2 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera cirka 22,4 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 17,4 procent av Företrädesemissionen omfattas av en bottengaranti och cirka 5,0 procent av Företrädesemissionen omfattas av en toppgaranti. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har lämnats av styrelse, ledning och övriga aktieägare i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av externa investerare. För bottengarantin utgår garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser eller toppgarantier som ingåtts.

 

Prospekt

Ett EU-tillväxtprospekt och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.chemotech.se.

 

Preliminär tidplan

27 september 2022

Sista handelsdag i ChemoTechs aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter

28 september 2022

Första handelsdag i ChemoTechs aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter

29 september 2022

Förväntat datum för offentliggörande av prospekt

29 september 2022

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen

3 oktober 2022 – 21 oktober 2022

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

3 oktober 2022 – 18 oktober 2022

Handel i uniträtter av serie B på Nasdaq First North

3 oktober 2022 – vecka 44, 2022

Handel i betalda tecknade units av serie B på Nasdaq First North

25 oktober 2022

Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ChemoTech i samband med Företrädesemissionen. Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

010 – 218 93 00

ir@chemotech.se

 

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00, E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i ChemoTech i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-21 08:15 CET.