Styrelsen för Amido beslutar om spridningsemission till allmänheten i syfte att bredda ägandet i Bolaget

Pressmedelande den 12 november 2021

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Amido AB (publ) (”Amido” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 1 oktober 2021, beslutat om en riktad nyemission av aktier till allmänheten i Sverige och Danmark uppgående till högst 2 250 000 aktier (”Erbjudandet”). Syftet med Erbjudandet är att få en större spridning av ägandet i Bolaget och därmed även skapa förutsättningar för en högre likviditet i aktien. Bolagets finansiella ställning är god men kommer genom spridningsemissionen att stärkas ytterligare. Teckningskursen i Erbjudandet kommer motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 15 november till och med den 29 november 2021, med en rabatt om tio (10) procent, dock lägst 8,00 SEK och högst 11,50 SEK.

Erbjudandet i sammandrag

 • Erbjudandet omfattar högst 2 250 000 nyemitterade aktier och riktar sig till allmänheten i Sverige och Danmark. 
 • Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka antalet aktieägare i Bolaget och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i handeln med aktien. Bolagets finansiella ställning är god men kommer genom spridningsemissionen att stärkas ytterligare.
 • Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 15 november till och med den 29 november 2021, med en rabatt om tio (10) procent, dock lägst 8,00 SEK och högst 11,50 SEK.
 • Tilldelning i Erbjudandet kommer att beslutas av Bolagets styrelse i samråd med Nordnet. Om Erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske till så många investerare som möjligt och därefter pro-rata till anmält antal aktier. Därutöver kan tilldelning komma att prioriteras till strategiska investerare samt till Nordnets kunder. Tilldelning kan helt, eller delvis, utebli.
 • Anmälan om förvärv av aktier sker genom Nordnets internettjänst och via Aqurat Fondkomission AB. Minsta investering uppgår till 500 aktier, därefter sker förvärv av valfritt antal aktier.
 • Styrelsen äger rätt att återkalla Erbjudandet  om styrelsen bedömer att det inte ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja Erbjudandet. Därutöver har styrelsen rätt att förlänga anmälningsperioden.
 • Innan teckningsperiodens start den 15 november 2021 kommer Bolaget att offentliggöra ett informationsmemorandum med fullständiga villkor för Erbjudandet. Informationsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida och kommer att göras tillgängligt på Nordnets hemsida.

Bakgrund
Amido är ett svenskt, renodlat mjukvarubolag som säljer mjukvara för passersystemsadministration som en tjänst. Bolaget grundades 2008 av personer med tidigare erfarenhet från passersystemsutveckling med affärsidén att ge kunder friheten att välja mellan olika nyckellösningar för sina fastigheter och kunna administrera dem från ett ställe, oavsett fabrikat på nyckellösningarna. Affärsidén resulterade i den webbaserade tjänsten Alliera, som samlar all data om användarens digitala nycklar och alla personer som har behörighet att använda dem.

Sedan grundandet har Bolaget växt till en marknadsledande position på den svenska marknaden med över 850 000 digitala nycklar i sina system. Huvuddelen av kundstocken består av flerbostadshusägare, kontor och allmännyttiga fastighetsbolag. Graden återkommande kunder utgjorde 99,7 procent under 2020. Årliga återkommande intäkter motsvarade 69 procent under 2020 och Amido gjorde ett positivt resultat Q3 2021. 

Amido kompletterar marknaden med en tjänst som möjliggör administration av passersystem av olika fabrikat genom en enda plattform. Detta tillsammans med Amidos vision om att tillhandahålla ett ekosystem för access där Bolagets digitala nyckeltjänst kompletteras av andra tjänster gör att Bolaget kontinuerligt utvecklar och marknadsför nya tjänster. Bolaget bedömer i dagsläget att den totala adresserbara marknaden för Amidos tjänster i Europa uppgår till 12,5 miljarder SEK.

Motiv
Under oktober 2021 genomförde Amido en riktad nyemission om 20 miljoner SEK till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Genom den riktade emissionen bedöms Amidos rådande likviditetssituation som god men genom Erbjudandet stärks Bolagets finansiella ställning ytterligare.

De tio största ägarna innehar innan Erbjudandet cirka 92 procent av aktierna i Bolaget. Den höga koncentrationen av långsiktiga ägare med stort innehav av aktier medför låg likviditet i aktien. Ett utökat antal aktieägare skapar förutsättningar för ökad handel i aktien vilket skulle kunna innebära lägre likviditetsrisk och lägre volatilitet i aktien.

Motivet för det förestående Erbjudandet är att:

 • Öka kännedom om Bolaget på kapitalmarknaden och nå nya aktieägare som vill investera i en växande tillväxtbransch
 • Skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien genom att öka antalet aktieägare
 • Kapitalet från spridningsemissionen avses användas för att stärka Bolagets marknadsledande position på PropTech-marknaden och möjliggöra realisering av Amidos tillväxtpotential, såväl nationellt som internationellt

Erbjudandet
Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 1 oktober 2021, beslutat om en riktad nyemission av högst 2 250 000 aktier. Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight under anmälningsperioden, vilken kommer löpa mellan den 15 november till och med den 29 november 2021, med en rabatt om tio (10) procent. Teckningskursen kan inte överstiga 11,50 SEK eller understiga 8,00 SEK. Inget courtage utgår för tecknade aktier.

Erbjudandet kommer, vid full anslutning, innebära en utspädningseffekt om högst cirka 8,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget genom att antalet aktier kan öka med högst 2 250 000, från 24 624 029 till 26 874 029. Aktiekapitalet kommer, vid full anslutning,  öka med högst 76 500 SEK från 837 216,99 SEK till 913 716,99 SEK.

I syfte att möjliggöra skyndsam leverans till investerare i samband med tilldelningen har en av Bolagets större aktieägare lånat ut 2 250 000 aktier till Bolagets emissionsinstitut Aqurat Fondkomission AB.

Fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet samt övrig information om Bolaget framgår av det informationsmemorandum som Bolaget kommer att offentliggöra innan teckningsperiodens början den 15 november 2021.

Indikativ tidplan

 • Informationsmemorandum kommer att offentliggöras innan teckningsperiodens början den 15 november 2021, och kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
 • Anmälningsperioden löper mellan den 15 november och den 29 november 2021 och anmälan om förvärv av aktier ska vara Nordnet tillhanda senast kl. 23:59 den 29 november 2021.
 • Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 1 december 2021.
 • Information om tilldelning beräknas ske omkring den 1 december 2021 genom att tilldelat antal aktier bokas mot debitering av likvid på angivet konto. För tecknare som inte är kund hos Nordnet kommer besked via avräkningsnota.
 • Likviddag beräknas vara den 6 december 2021.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med nyemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Denna information är sådan information som Amido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 18:15 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johnny Berlic, verkställande direktör
Telefon: 031-719 20 70, e-post: johnny.berlic@amido.se 
www.amido.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar att offentliggöra innan teckningsperiodens början.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk och dansk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S.

Om Amido 
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det – automatiserat och enkelt.