Styrelsen för Touchtech avser föreslå en riktad emission som tillför 38,4 MSEK

Styrelsen för Touchtech AB (publ) (”Touchtech” eller ”Bolaget”) avser föreslå vid extra bolagsstämma att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 2 872 583 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 287 258,30 kr Genom den riktade emissionen tillförs Touchtech cirka 38,4 MSEK.

Den riktade nyemissionen
Styrelsen i Bolaget avser föreslå vid extra bolagsstämma att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 2 872 583 aktier. Extra bolagsstämman beräknas hållas den 26 november 2021. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

Genom den riktade nyemissionen emitteras högst 2 872 583 nya aktier till en teckningskurs om 13,37 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs högst cirka 38,4 MSEK. Teckningskursen per aktie ska motsvara Bolagets justerade volymviktade genomsnittskurs för aktien enligt Spotlights officiella kurslista under perioden från och med den 28 september 2021 till och med den 28 oktober 2021, med en emissionsrabatt om ca fem (5) procent. Teckningskursen har fastställts efter överenskommelse på armlängds avstånd mellan Bolaget och Brightfolk A/S och styrelsen bedömer att emissionskursen är marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast den 17 december 2021. Dock att styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Den teckningsberättigade är Brightfolk A/S, org.nr. 36963433.

Skäl till avvikelse från företrädesrätt samt motiv till kapitaliseringen
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa ytterligare rörelsekapital från en industriell investerare för att tillvarata de möjligheter och utmaningar som Bolaget står inför och därigenom skapa utrymme för styrelsen att vidareutveckla bolagets positionerings och tillväxtstrategi, dels att tillskottet av rörelsekapital ger Bolaget möjligheter att investera i och utöka försäljningsorganisationen och därigenom genomföra aktiviteter med syfte att skapa internationell närvaro inom retail-industrin. Styrelsens bedömning är att det sammantaget ligger i aktieägarnas intresse att genomföra emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Vid fullteckning i nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster i Bolaget öka från 8 213 229 till 11 085 332. Vidare kommer aktiekapitalet öka från 821 322,9 SEK till 1 108 533,20 SEK. Slutligen medför fullteckning en utspädning för befintliga aktieägare om ca 35 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Fullständigt beslutsunderlag följer av kallelsen till extra bolagsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com

Denna information är sådan information som Touchtech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2021.

Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail’s challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products — Vendo, Digital Venue and Lima — we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what's possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.