Styrelsen för Zenith Group Real Estate I AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. 

Styrelsen för Zenith Group Real Estate I AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis till och med den 4 oktober 2018.

Den 23 augusti 2018 beslutade styrelsen i Zenith Group Real Estate I AB (”Bolaget”) om en företrädesemission av Efterföljande Vinstandelsbevis (”Emissionen”) och samma dag godkändes och publicerades prospekt avseende Emissionen (”Prospektet”). Den 31 augusti 2018 publicerade Bolaget delårsrapport för första halvåret 2018, som en följd därav har Bolaget upprättat ett tilläggsprospekt som godkändes och publicerades den 18 september 2018 (”Tilläggsprospektet”). Teckningsperioden löpte ursprungligen till och med den 10 september 2018. Den 10 september 2018 beslutade styrelsen att förlänga teckningstiden till och med den 21 september 2018. Styrelsen i Bolaget har idag den 21 september 2018, i enlighet med vad som anges i Prospektet, beslutat att förlänga teckningstiden till och med den 4 oktober 2018. Bakgrunden till förlängningen är att den administrativa processen hos vissa förvaltare inneburit svårigheter för vissa investerare att teckna vinstandelsbevis innan utgången av den 21 september beslutade teckningsperioden.

Mot bakgrund av att Bolagets styrelse valt att förlänga teckningstiden till den 4 oktober 2018 kommer betalning för tecknade Vinstandelsbevis att ske i två omgångar enligt villkoren nedan.

Teckningsperiod 1: För Vinstandelsbevis som tecknats till och med den 21 september 2018 ska full betalning erläggas kontant senast fyra bankdagar efter utsänd avräkningsnota, det vill säga omkring den 27 september 2018.

Teckningsperiod 2: För Vinstandelsbevis som tecknas från och med den 22 september 2018 till och med den 4 oktober 2018 ska full betalning erläggas kontant senast en bankdag efter utsänd avräkningsnota, det vill säga omkring den 5 oktober 2018.

Första dag för handel med Vinstandelsbevisen på NDX är beräknad att infalla inom tio dagar från att respektive teckningsperiod löpt ut.

För Emissionens villkor i övrigt hänvisas till Prospektet och Tilläggsprospektet som finns publicerade på www.zenithgroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bladh, VD Zenith Group Real Estate I AB          
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20    
E-post: investera@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Group Real Estate I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018 kl. 08.00 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Zenith Group Real Estate I AB. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna vinstandelsbevis har endast skett genom det prospekt som Zenith Group Real Estate I AB offentliggjorde den 23 augusti 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Zenith Group Real Estate I AB har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.