Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) har beslutat om en företrädesemission av units om initialt cirka 69,3 MSEK

LUND, Sverige, 10 augusti 2022 – Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB (publ), (”CLS” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 juni 2022, beslutat om en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt högst cirka 69,3 MSEK före emissionskostnader, följt av ytterligare högst cirka 35 MSEK före emissionskostnader hänförligt till vidhängande teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas upp till 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från styrelse, ledande befattningshavare och externa institutionella samt övrigt professionella investerare. Syftet med Företrädesemissionen är att fortsätta stödja den kommersiella lanseringen och marknadsetablering av den nya generationen av TRANBERG®-produkter i USA, Europa och Asien-Stillahavsregionen inom främst marknadssegmenten urologi och neurokirurgi. Vidare avser Bolaget att öka satsningen på ytterligare kliniska samarbeten för att effektivt stödja lanserings- och kommersialiseringsarbetet samt förbättra Bolagets finansiella flexibilitet, kapitalstruktur med minskade lånekostnader genom återbetalning av lån. Ett antal teckningsåtagare (inkluderande Bolagets VD, CFO och styrelseordförande) har ingått avtal om att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i Företrädesemissionen under en period om sex månader (så kallad lock-up). CLS meddelar även att offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det första halvåret och andra kvartalet 2022 tidigareläggs till den 11 augusti 2022.

”CLS erbjuder ett behandlingsalternativ till de cirka 1,5 miljoner patienter som årligen diagnosticeras med lokaliserad prostatacancer. Våra TRANBERG-produkter för minimalinvasiva, bildledda laserablationsbehandlingar gör det möjligt att behandla sjukdomen, i stället för att låta patienterna vänta tills att den förvärrats till ett stadium där radikala behandlingar som strålning eller kirurgi kan motiveras. Våra TRANBERG-produkter är också mycket precisa och säkra för ingrepp i hjärnan och kan behandla områden som inte kan nås med traditionell kirurgi, exempelvis vid hjärntumören glioblastom. Företrädesemissionen möjliggör för CLS att möta intresset för våra produkter och tillvarata den stora marknadspotentialen inom dessa indikationsområden”, säger Dan J Mogren, VD i CLS.

 

”Vi i styrelse och ledning tror helhjärtat på CLS. Bolaget är mycket väl positionerat för att möta den succesiva förflyttningen som sker inom vården idag från kostsamma öppna operationer till minimalinvasiva, bildledda ingrepp för allt fler patientgrupper. Vi är tacksamma för det stöd som våra aktieägare ger oss och ser fram emot att både befintliga och nya aktieägare deltar i företrädesemissionen som syftar till att säkerställa CLS fortsatta marknadsetablering”, säger Hans von Celsing, styrelseordförande i CLS

 

Bakgrund, motiv samt målsättningar

Clinical Laserthermia Systems är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer produkter för minimalt invasiv laserbehandling av prostatacancer, hjärntumörer, läkemedelsresistent epilepsi och metastaserad (spridd) cancer. Produktportföljen marknadsförs under varumärket TRANBERG® och tillsammans med olika genomlysningssystem, t.ex. ultraljud (UL) och magnetresonanstomografi (MR), erbjuder CLS integrerade system för bildledd laserablation med hög precision. Styrelsen bedömer att det föreligger ett stort globalt behov för denna typ av behandling och Bolaget har sedan 2018 arbetat med att ta fram en andra generation av TRANBERG®-portföljen som lanseras under 2022. Den nya generationen av TRANBERG® är integrerbar med befintliga genomlysningssystem, främst av typen UL och MR, och system för bildledd instrumentnavigering- och positionering för användning inom marknadssegmenten urologi och neurokirurgi. Utöver urologi och neurokirurgi är den nya generationen TRANBERG® även anpassad för ytterligare ett segment, nämligen onkologi.

 

CLS har nått flera viktiga milstolpar, bland annat marknadsgodkännande i Europa och USA där Bolagets nya generation av TRANBERG®-produkter under 2022 initialt lanseras för tumörablation vid lokaliserad prostatacancer inom marknadssegmentet urologi. Hittills har cirka 250 patienter behandlats med CLS produkter, främst i USA. CLS har även tagit viktiga steg framåt genom att ingå studiesamarbeten för att bygga en bas av stödjande kliniska data. Bland annat har kliniska samarbeten ingåtts med Radboud University Medical Center i Nijmegen, Nederländerna och Urological Research Network LLC. i Florida, USA inom urologi. Under våren 2022 ingick Bolaget även ett samarbete med Skånes Universitetssjukhus avseende en klinisk studie på MR-bildledd laserablation av tumör i hjärnan (glioblastom). Styrelsen och ledning i CLS upplever ett stort intresse och momentum framåt för Bolagets TRANBERG®-produkter.

 

CLS har under 2022 gått in i en utökad kommersiell fas med lansering av Bolagets andra generation TRANBERG® behandlingssystem på urologimarknaderna i Europa och USA med ett kommersiellt fokus på behandling av lokaliserad prostatacancer med fokal terapi. Med ett planerat marknadsgodkännande för Bolagets MR-baserade behandlingssystem i USA, ämnar Bolaget expandera lanseringen på urologimarknaden under 2023. Parallellt med kommersialiseringen avser CLS att fortsätta arbetet med att ta fram underbyggande kliniska evidens för ablation inom samtliga indikationsområden. Bolaget har även som målsättning att ingå ytterligare avtal med kommersiella partners för fortsatt expansion av försäljning och distribution i Europa, USA och Asien-Stillahavsområdet under den kommande perioden.

 

CLS genomförde under april 2021 en företrädesemission samt en riktad emission av units (aktier och vidhängande teckningsoptioner av serie TO 3 B samt TO 4 B). Emissionerna övertecknades och kapitalet har bland annat använts till att utöka kliniska samarbeten samt stödja den kommersiella lanseringen och marknadsetablering av den nya generationen TRANBERG®-produkter i USA, Europa och Asien-Stillahavsregionen. De vidhängande teckningsoptionerna av serie TO 3 B, vars nyttjandeperiod inföll under april 2022, var huvudsakligen ämnade att förstärka Bolagets balansräkning och säkerställa fortsatt kommersialisering av den nya generationen TRANBERG®-produkter. Det rådande klimatet på aktie- och finansmarknaden resulterade dock i att Bolaget enbart erhöll en del av det kapital som teckningsoptionerna av serie TO 3 B kunde inbringa i samband med nyttjandeperioden.

 

Styrelsen bedömer att det kvarstår ett kapitalbehov kopplat till Bolagets verksamhet under åtminstone de kommande tolv månaderna. I syfte att tillföra rörelsekapital för att stärka Bolagets finansiella flexibilitet, balansräkning samt fortsatt stödja den kommersiella lanseringen och marknadsetablering av den nya generationen av TRANBERG®-produkter i önskvärd takt, har styrelsen i Bolaget beslutat om en företrädesemission av units. Emissionslikviden från Företrädesemissionen, inklusive utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 5 B ämnas huvudsakligen användas för att fortsätta stödja pågående marknadsetablering och kommersiell lansering av den nya generationen av TRANBERG®-produkter i USA, Europa och Asien-Stillahavsregionen inom främst marknadssegmenten urologi och neurokirurgi. Vidare avser Bolaget att öka satsningen på ytterligare kliniska samarbeten för att effektivt stödja lanserings- och kommersialiseringsarbetet samt förbättra Bolagets finansiella flexibilitet, kapitalstruktur med minskade lånekostnader genom återbetalning av lån. Med en fulltecknad Företrädesemission, samt fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner till högsta kurs under februari 2023, är det styrelsens bedömning att CLS kommer kunna göra omedelbara kapitalstrukturförbättringar samt att inga ytterligare finansieringsbehov kommer att uppstå förrän tidigast under hösten 2023.

 

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 juni 2022, beslutat om en nyemission om högst 34 653 275 units, bestående av 69 306 550 nya B-aktier och 34 653 275 nya vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 5 B (”TO 5 B”). Företrädesemissionen kan initialt tillföra Bolaget högst cirka 69,3 MSEK före emissionskostnader, följt av ytterligare högst cirka 35 MSEK före emissionskostnader hänförligt till vidhängande teckningsoptioner. CLS befintliga aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till befintligt aktieinnehav. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 2,00 SEK per unit, vilket motsvarar 1,00 SEK per ny B-aktie och teckning av units ska ske under perioden från och med den 23 augusti till och med den 6 september 2022. Även allmänheten äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen.

 

Den som på avstämningsdagen den 18 augusti 2022 är registrerad som aktieägare i CLS är berättigad till en (1) uniträtt per varje befintlig aktie, oavsett aktieslag. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nya B-aktier och en (1) ny teckningsoption av serie TO 5 B. Sista dagen för handel i CLS aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 16 augusti 2022. Första dagen för handel i CLS aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 17 augusti 2022.

 

Den initiala delen av Företrädesemissionen kommer att resultera i en ökning av aktiekapitalet om högst cirka 6 410 855,91, från cirka 6 410 856,00 SEK till högst cirka 12 821 711,91 SEK, genom utgivande av högst 69 306 550 nya B-aktier. Efter initial emission kommer, vid fullteckning, antalet aktier i CLS att uppgå till högst 138 613 101 aktier, varav 600 000 A-aktier och 138 013 101 B-aktier. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 48,13 procent av rösterna och 50 procent av kapitalet, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad initial Företrädesemission. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter senast den 1 september 2022. 

 

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt mer information om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som beräknas offentliggöras på CLS hemsida omkring den 16 augusti 2022.

 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 5 B

Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen av TO 5 B uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period om 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. En (1) TO 5 B ger rätt till att teckna en (1) ny B-aktie i CLS. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre och ska inte överstiga 1,00 SEK per ny B-aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.  Nyttjandeperioden för TO 5 B pågår från och med den 14 februari 2023 till och med den 28 februari 2023. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas samt fullt utnyttjande av TO 5 B innebär utnyttjandet en ytterligare utspädning om cirka 19,4 procent av rösterna och cirka 20 procent av kapitalet. TO 5 B avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket. Sista dag för handel beräknas då vara den 24 februari 2023.

 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionens initiala emissionsvolym omfattas upp till 80 procent (motsvarande cirka 55,4 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från styrelse, ledande befattningshavare och externa institutionella samt övrigt professionella investerare. Cirka 0,9 MSEK av det totala åtagandet utgör teckningsförbindelser och cirka 54,5 MSEK garantiåtaganden. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. För emissionsgarantierna utgår garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

 

Utfästelser om Lock-up

Ett antal teckningsåtagare (inkluderande Bolagets VD, CFO och styrelseordförande) har tillsammans genom avtal om så kallad lock-up, med Sedermera Corporate Finance AB som motpart, åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant aktieinnehav som tillkommer genom teckning i Företrädesemissionen under en period om sex månader räknat från offentliggörandet av Företrädesemissionen. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 2 procent av det totala antalet aktier innan Företrädesemissionen.

 

Tidplan för Företrädesemissionen

  • Sista dag för handel i aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen: 16 augusti 2022
  • Prospekt publiceras på Bolagets hemsida: Omkring den 16 augusti 2022
  • Första dag för handel i aktier exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen: 17 augusti 2022
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 18 augusti 2022
  • Handel med uniträtter: 23 augusti – 1 september 2022
  • Teckningsperiod: 23 augusti – 6 september 2022
  • Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 9 september 2022
  • Handel med BTU (betald tecknad unit): Från och med 23 augusti 2022 till omkring den 3 oktober 2022

 

CLS tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapport

I samband med beslutet om Företrädesemissionen meddelar CLS också att Bolaget tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapporten för det första halvåret och andra kvartalet 2022 till den 11 augusti 2022. Tidigare datum för offentliggörandet var den 25 augusti 2022. Skälet till tidigareläggningen är att ge aktieägare samt allmänheten uppdaterat nuläge innan Företrädesemissionen samt styrelse och ledande befattningshavare möjlighet att delta i den nu beslutade Företrädesemissionen.

 

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har CLS anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation. 

 

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

 

För mer information om CLS, vänliga kontakta:

Dan J Mogren, VD

Telefon: +46 (0) 70-590 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

Hemsida: www.clinicallaser.se

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB

Telefon: +46 8 528 00 399

E-post: info@fnca.se

 

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2022.

 

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail:info@fnca.se.

Denna information är sådan som CLS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-10 19:00 CET.