Styrelsen i Intervacc har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 104 miljoner kronor

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Stockholm den 11 maj 2023

Styrelsen för Intervacc AB (publ) (”Intervacc” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 19 april 2023 sin avsikt att besluta om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 100 miljoner kronor. Styrelsen för Intervacc har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma som hölls den 5 maj 2023, beslutat om en nyemission av aktier om högst cirka 104 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till sin helhet av teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar att teckna aktier från vissa befintliga aktieägare och nya investerare, bland annat Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur, Fjärde AP-fonden, Aktie-Ansvar Sverige och Aktia Asset Management, styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Sammanfattning

 • Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera accelererad kommersialisering av Strangvac, regulatoriska processer för Strangvac i USA, Australien och Nya Zeeland i syfte erhålla marknadsgodkännande, samt vidareutveckling av produktkandidater i Bolagets projektportfölj (INV274 och INV412).
 • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
 • Teckningskursen har fastställts till 4,10 kronor per aktie vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en total likvid om cirka 104 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 12 miljoner kronor.[1] 
 • Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom en kombination av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar att teckna aktier och garantiåtaganden:
  • Vissa befintliga aktieägare, bland andra Fjärde AP-fonden, Aktia Asset Management och Aktie-Ansvar Sverige, styrelseledamöter och ledande befattningshavare, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen om totalt cirka 15 miljoner kronor, motsvarande cirka 14 procent av Företrädesemissionen. Utöver styrelseledamöter och ledande befattningshavare som avser teckna minst sina respektive pro rata andelar i Företrädesemissionen har samtliga övriga aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att teckna ett antal aktier motsvarande minst den likvid de erhåller från försäljning av teckningsrätter.
  • Vissa befintliga aktieägare, bland annat Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur, har tillhandahållit avsiktsförklaringar att teckna aktier i Företrädesemissionen till ett belopp om totalt cirka 15 miljoner kronor, motsvarande cirka 14 procent av Företrädesemissionen.
  • Externa garanter har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammantaget uppgår till cirka 74 miljoner kronor, motsvarande cirka 71 procent av Företrädesemissionen.
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 19 maj 2023. Sista dagen för handel i Intervaccs aktier med rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 maj 2023 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 17 maj 2023.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 23 maj 2023 till och med den 7 juni 2023.
 • Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 23 maj 2023 till och med den 1 juni 2023.
 • Genom Företrädesemissionen kan högst 25 245 421 nya aktier emitteras.

Bakgrund och motiv

Intervacc utvecklar och säljer moderna veterinärvacciner baserade på rekombinanta fusionsproteiner. Bolagets huvudfokus är att utveckla vacciner mot infektionssjukdomar orsakad av grampositiva bakterier där Bolaget anser sig vara särskilt starka på att utveckla vacciner mot streptokock- och stafylokockinfektioner. Genom att förebygga sjukdomar minskas användningen av antibiotika och därmed risken för att antibiotikaresistenta bakterier utvecklas. Bolagets första egenutvecklade produkt, Strangvac, är ett vaccin mot hästsjukdomen kvarka. I augusti 2021 beviljade EU-kommissionen marknadsföringstillstånd för Strangvac inom EU. Samma månad beviljades Strangvac, av norska läkemedelsverket, marknadsföringstillstånd i Norge och under september 2021 beviljade även engelska Veterinary Medicines Directorate (”VMD”) marknadsföringstillstånd för Strangvac i Storbritannien. Ett exklusivt distributionsavtal slöts i april 2021 med Dechra Pharmaceuticals PLC (”Dechra”), för att kommersialisera Strangvac i Europa, exklusive de nordiska och baltiska marknaderna där Intervacc behållit rättigheterna till försäljning och marknadsföring. Under 2022 lanserades Strangvac gradvis i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Österrike, Irland, Polen och Italien. Bolaget har, utöver Europa, identifierat Nordamerika, Australien och Nya Zeeland som huvudmarknaderna för Strangvac. I februari 2022 lämnade Intervacc in Bolagets ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac i USA till det amerikanska jordbruksdepartementet (”USDA”).

Baserat på samma teknikplattform utvecklar Intervacc två produktkandidater: INV274, för ett vaccin mot Streptococcus suis-infektion i grisar, och INV412, för ett vaccin mot Staphylococcus aureus-infektion i mjölkkor. Dessa produktkandidater har båda genomgått säkerhets- och immunogenicitetsstudier med positiva resultat. Därutöver har Bolaget den 25 april 2022 meddelat att positiva kliniska resultat erhållits i en proof-of-concept studie där griskultingar från vaccinerade suggor skyddades mot en experimentell Streptococcus suis-infektion. Ett prototypvaccin mot juverinfektion i mjölkkor genomgår för närvarande en proof-of-concept studie.

Bolaget anser att etablering och försäljning av ett nytt vaccin för den privata marknaden vanligtvis följer en S-kurva, med en initial introduktionsfas där försäljningen ökar långsamt, en expansionsfas där försäljning ökar kraftfullt, och slutligen en mognadsfas med långsammare tillväxt när produkten är nära fullt etablerad på marknaden. Intervacc har under 2022 påbörjat kommersialiseringen av Strangvac, och försäljningen befinner sig fortfarande i introduktionsfasen. En av hörnstenarna i Bolagets marknadsstrategi är att skapa och utveckla marknaden för ett kvarkavaccin genom att sprida kunskap om hur vanligt förekommande, smittsam och allvarlig kvarka är för hästar. Bolaget anser att sjukdomen är kraftigt underrapporterad i många europeiska länder. Det är också viktigt att det etableras riktlinjer och rekommendationer för veterinärer och hästägare om hur man använder Strangvac och skapar trygghet i att använda vaccinet för att förebygga kvarka. Målet är att göra Strangvac till en del av standardvaccinationen av hästar. Strangvac är ett viktigt verktyg för alla hästägare som vill förebygga kvarka och skydda sina hästar. Strangvac är också ett mycket kostnadseffektivt sätt att skydda verksamheter mot de stora medicinska och ekonomiska skador som ett kvarkautbrott medför för stallägare, verksamheter med tävlingshästar eller ridskolor. Intervacc arbetar aktivt med att öka medvetenheten bland hästägare och veterinärer kring Strangvac, både direkt och via samarbetspartnern Dechra. Att utveckla och sedan kommersialisera ett vaccin är kostsamt, varför det är naturligt att Bolaget inte når lönsamhet innan Bolaget nått expansions- och mognadsfaserna. Utöver fortsatt utveckling av vaccinen för gris och ko investerar Bolaget löpande i att utveckla processerna för tillverknings- och kvalitetskontroll. Dessa aktiviteter syftar till att förlänga hållbarheten på vaccinet och dess ingående komponenter, öka precisionen i analytiska metoder, minska ledtider och därigenom reducera risken för att underkänna batcher samt minska vaccinets tillverkningskostnad. Bolaget har under 2022 förlängt hållbarheten för ingående komponenter i vaccinet från initiala 9–18 månader vid registrering till 28 månader för dessa komponenter. På sikt leder dessa investeringar till en kraftigt förbättrad lönsamhet, men har på kort sikt påverkat rörelseresultatet negativt.

Motivet till Företrädesemissionen är att erhålla rörelsekapital för att finansiera Bolagets tillväxtinriktade affärsplan. Intervaccs bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att täcka Bolagets kapitalbehov under den kommande tolvmånadersperioden givet den tillväxtinriktade affärsplanen. Med hänsyn till Bolagets planerade aktiviteter och den tillväxtinriktade affärsplanen bedöms ett underskott av rörelsekapital uppstå under november 2023 och underskottet för den kommande tolvmånadersperioden uppskattas till cirka 30 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att genomföra en Företrädesemissionen för att skapa möjligheter för fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets tillväxtinriktade affärsplan och strategi. Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera accelererad kommersialisering av Strangvac, regulatoriska processer för Strangvac i USA, Australien och Nya Zeeland i syfte erhålla marknadsgodkännande, samt vidareutveckling av produktkandidater i Bolagets projektportfölj (INV274 och INV412).

Användning av emissionslikviden

Eftersom Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom en kombination av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar att teckna aktier och garantiåtaganden kommer Bolaget tillföras cirka 104 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 12 miljoner kronor. Intervacc avser använda nettolikviden om cirka 92 miljoner kronor, med de ungefärliga procentuella andelarna av emissionsintäkterna angivna nedan, för att finansiera följande ändamål angivna i prioritetsordning:

 • Accelererad kommersialisering av Strangvac i primära marknader genom försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter samt optimering och uppskalning av produktion (cirka 70 procent)
 • Fullföljande av regulatorisk process för Strangvac i USA, samt påbörjan av regulatoriska processer för Strangvac i Australien och Nya Zeeland i syfte att erhålla marknadsföringstillstånd (cirka 20 procent)
 • Vidareutveckling av produktkandidaterna INV274, vaccin mot S. suis-infektion hos grisar, och INV412, vaccin mot S. aureus-infektion hos mjölkkor (cirka 10 procent)

Företrädesemissionen

Styrelsen har, med stöd av det bemyndigande som erhölls från extra bolagsstämma den 5 maj 2023, fattat beslut om att genomföra en emission av högst 25 245 421 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, dvs. Företrädesemissionen såsom definierad ovan. Teckningskursen uppgår till 4,10 kronor per ny aktie.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 104 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 12 miljoner kronor (i huvudsak bestående av ersättning för emissionsgarantier, arvode till rådgivare och kostnader för praktisk hantering). För information angående användning av förväntad nettolikvid, se avsnittet Användning av emissionslikviden ovan. Vid full teckning kommer Bolagets aktiekapital att ökas med cirka 50 490 846 kronor innebärande en utspädning om cirka 33 procent (baserat på antalet aktier efter genomförandet av Företrädesemissionen).

Aktieägarna i Bolaget kommer äga företrädesrätt att teckna de nya aktier som omfattas av Företrädesemissionen. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 19 maj 2023 erhålls en (1) teckningsrätt, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter erbjuds till Intervaccs aktieägare och övriga investerare som ansöker om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande:

 • I första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält intresse att teckna, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I sista hand till garanter av företrädesemissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet att få viss ekonomisk kompensation för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter. För att inte förlora värdet på teckningsrätterna måste innehavaren antingen utnyttja dessa för att teckna nya aktier inom teckningsperioden eller sälja de teckningsrätter som inte ska utnyttjas inom perioden för handel med teckningsrätter.

Teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar att teckna aktier och garantiåtaganden

Vissa befintliga aktieägare, bland annat Fjärde AP-fonden, Aktia Asset Management och Aktie-Ansvar Sverige, styrelseledamöter och ledande befattningshavare har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Totala teckningsförbindelser från dessa uppgår till cirka 15 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 14 procent av Företrädesemissionen. Utöver styrelseledamöter och ledande befattningshavare som avser teckna minst sina respektive pro rata andelar i Företrädesemissionen har samtliga övriga aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att teckna ett antal aktier motsvarande minst den likvid de erhåller från försäljning av teckningsrätter.

Vidare har vissa befintliga aktieägare, bland annat Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur, tillhandahållit avsiktsförklaringar att teckna aktier i Företrädesemissionen till ett belopp om totalt cirka 15 miljoner kronor, motsvarande cirka 14 procent av Företrädesemissionen.

Utöver nämnda teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 74 miljoner kronor, motsvarande cirka 71 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen omfattas således fullt ut av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar att teckna aktier och garantiåtaganden enligt vad som framgår ovan.

För garantiåtaganden utgår en garantiprovision om 6,5 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser eller avsiktsförklaringar att teckna aktier som ingåtts. Dessa åtaganden och förbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Vidare information angående de parter som har lämnat teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar att teckna aktier och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och närmare information om Bolaget, användande av nettolikvid, lämnade garantiåtaganden m.m. kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som kommer upprättas och offentliggöras av Bolaget omkring den 22 maj 2023.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

16 maj 2023 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

17 maj 2023 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

19 maj 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt

22 maj 2023 Offentliggörande av EU-tillväxtprospekt

23 maj – 1 juni 2023 Handel i teckningsrätter

23 maj – 7 juni 2023 Teckningsperiod

23 maj – 13 juni 2023 Handel med betald tecknad aktie (BTA)

9 juni 2023 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

14 juni 2023 Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank (publ) som Sole Global Coordinator och Bookrunner, och Cirio Advokatbyrå AB som legal rådgivare.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Denna information är sådan information som Intervacc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för omgående offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 23.50 CEST.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser.

 

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget förväntas offentliggöra i behörig ordning.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till ”kvalificerade investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien, är detta dokument och annat material i förhållande till Värdepapperna som är beskrivna häri, endast distribuerade till, och endast riktad till, och någon investering eller investeringsåtgärd till vilket detta dokument relaterar är endast tillgängligt, och kommer endast att vara avsedd för, ”kvalificerade investerare” (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen vilken är en del av brittisk lag till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet i ämnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen ”investment professionals” i artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Ordern (alla sådana personer refereras tillsammans till som ”relevanta personer”). I Storbritannien, är alla investeringar eller investeringsaktiviteter till vilka denna kommunikation relaterar till endast tillgänglig för, och kommer endast att avse, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder med detta pressmeddelande som grund och ska inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

[1] Varav cirka 5 miljoner kronor består av ersättning för garantiåtaganden.