Swedish Stirling offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om ca 225 miljoner kronor

Swedish Stirling AB (publ) (”Swedish Stirling” eller ”Bolaget”) offentliggör sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 225 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Swedish Stirling har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) och Bryan, Garnier & Co som Joint Bookrunners för att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Swedish Stirling offentliggör sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 225 miljoner kronor, riktad till institutionella investerare i Sverige och internationellt. Den Riktade Nyemissionen är avsedd att genomföras med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2021. Swedish Stirling har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) och Bryan, Garnier & Co (”Joint Bookrunners”) för att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Teckningskursen för de nya aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande, och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North Premier Growth Market påbörjas den 28 maj 2021. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet kommer att säkerställas. Bolagets styrelse kan när som helst besluta att avbryta, förkorta eller förlänga bookbuilding-förfarandet, samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Nyemissionen när bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Nyemissionen är att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella institutionella investerare.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen för att finansiera den fortsatta kommersialiseringen av Bolagets PWR BLOK vilket inkluderar (i) aktiviteter för att öka produktionen, (ii) fortsatta produktförbättringar och kostnadsminskningar, (iii) försäljnings-, marknadsförings- och serviceaktiviteter i befintlig och ny marknad och (iv) initialt rörelsekapital för serieproduktion, samt att delvis finansiera produktionen av PWR BLOK enheter.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Nyemissionen. Dessutom har styrelseledamöterna och ledningsgruppen åtagit sig att, med vissa undantag, inte sälja aktier i Swedish Stirling under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen.

Den Riktade Nyemissionen förutsätter att Swedish Stirlings styrelse, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2021, beslutar att emittera nya aktier efter att bookbuilding-förfarandet avslutats.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Bryan, Garnier & Co agerar Joint Bookrunners och Mannheimer Swartling Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

 

Denna information är sådan information som Swedish Stirling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 17:31 CET.
 

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Swedish Stirling i någon jurisdiktion, varken från Swedish Stirling eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Joint Bookrunners. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Swedish Stirling har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens mening.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.