Synsam Group står fast vid sina finansiella mål och satsar på innovation samt ökad effektivitet

Under Synsam Groups kapitalmarknadsdag idag den 20 januari 2023 kommer Synsam Group att beskriva hur Synsam förändrar optikbranschen genom nya teknologilösningar samt hur Synsam driver tillväxt och ökad effektivitet. Bolagets finansiella mål på medellång sikt kvarstår och bolagets rapport för det fjärde kvartalet 2022 kommer att rapporteras den 22 februari 2023 i enlighet med tidigare kommunikation.

Synsam utvecklar optikbranschen genom nya processer och teknologilösningar

Optikbranschen som helhet, har under en längre tidsperiod haft en brist på optiker, främst i regioner inom Sverige och Norge, vilket i vissa fall begränsat möjligheten att växa och möta kundernas efterfrågan. Här fortsätter Synsam att förändra optikbranschen genom att nu lansera nya teknologilösningar för genomförandet av synundersökningar, som i sin tur ökar optikerkapaciteten. Genom att öka optikerkapaciteten kan effektiviteten förbättras genom nya arbetssätt, som erbjuder kunden en ökad tillgänglighet och kvalitet. Därigenom kommer vi kunna möta våra kunders efterfrågan, snabbare kunna expandera enligt plan och även använda del av den frigjorda optikertiden till kvalitetshöjande åtgärder och mer avancerade undersökningar.

Kostnadseffektivitet

Ett kostnads- och omstruktureringsprogram genomförs vilket bedöms minska kostnadsbasen för de operativa kostnaderna med 102 MSEK under 2023 och med 129 MSEK 2024 jämfört med 2022. En del av detta program omfattar det reducerade behovet av optikerkonsulter. Kostnaden för programmet, som kommer att belasta resultatet i det fjärde kvartalet 2022, beräknas uppgå till 34 MSEK och kommer inte att redovisas som jämförelsestörande kostnader. Kostnadsminskningen bedöms i sin helhet få en positiv effekt på EBITDA-resultatet under respektive år.

Tillväxt genom etablering av nya butiker

I det fjärde kvartalet 2022 etablerades 16 butiker och under 2022 som helhet etablerades 37 butiker, vilket innebar att Synsam hade 536 butiker per den 31 december 2022. Det tidigare kommunicerade etableringsmålet om 90 nya butiker under åren 2021-2023 bedöms att kunna infrias under perioden. Synsam har därefter en målsättning om att etablera ytterligare totalt 90 nya butiker 2024-2026.

Utveckling i respektive land

Synsam Sverige fortsätter sin framgångsrika utveckling och förväntas öka marknadsandelen i Sverige från dagens 34 procent till 45 procent år 2026. Synsam Norge förväntas bli marknadsledare under 2024.

Synsam Finland bedöms ha en fortsatt kraftig tillväxttakt och väntas växa snabbare än koncernen som helhet samt väsentligt snabbare än marknadstillväxten i Finland. Som en del av det totala etableringsmålet för koncernen förväntas Synsam Finland under perioden 2023-2026 etablera cirka 50 nya butiker. En kraftig expansion förväntas göra Synsam Finland till marknadsledare i Finland 2026.

För att stärka Synsams position i Danmark, och primärt i större städer, kommer bolagets framgångsrika etableringsmodell som tillämpats under den betydande expansionen i Finland under 2022 även införas i Danmark. Synsams fokus i Danmark kommer att vara på flytt och ombyggnad av butiker. I perioden 2023-2026 planeras att cirka 20 butiker konverteras till Mega-enheter samt att generell uppgradering genomförs i samtliga butiker i Danmark. Synsam Danmark förväntas nå en årlig organisk tillväxt på 8-10% på medellång sikt.

Expansion av Synsam Recycling Outlet

Per den 31 december 2022 har det sedan start etablerats 24 Synsam Recycling Outlet-enheter i koncernen, varav 15 enheter under 2022. I slutet av 2023 kommer det totala antalet Synsam Recycling Outlet-enheter ha ökat till 25 stycken, i slutet av 2024 till 35 stycken och i slutet av 2025 till 44 stycken. Synsam Recycling Outlet, omfattande butiker och central organisation för att driva och utveckla denna kedja bedöms 2023 ha en EBITDA-marginal på 11 procent, 2024 på 16 procent och 2025 på 20 procent. En fullt utvecklad Synsam Recycling Outlet-enhet förväntas ha en EBITDA-marginal på butiksnivå på över 30 procent. Synsam Recycling Outlet är en del av segmenten Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Synsam House Brands fortsatt framgångsrikt

Kollektionen Jämtö, som tillverkas i på Frösön Östersund har varit en succé. Sedan den lanserades i butik i Sverige i början av september, och i övriga nordiska länder i november och december 2022, har den utvecklats till att bli den bästsäljande egna kollektionen i Synsam. Produktionen av en Jämtö-båge på Frösön reducerar CO2-utsläppen med 30 procent jämfört med en motsvarande båge tillverkad i Asien. Under 2023 planeras, utöver kontinuerlig förnyelse av existerande kollektioner, två nya kollektioner att lanseras inom Synsams House Brands och tillverkas på Frösön. Synsam Groups produktions- och innovationscenter är en viktig del i denna satsning och under den fortsatta uppbyggnadsfasen av anläggningen bedöms den negativa påverkan på EBITDA-resultatet att vara cirka 25 MSEK under 2023 och positiv påverkan med 3 MSEK 2024.

Synsam Lifestyle fortsatt en viktig tillväxtdrivare

Synsam Lifestyle-abonnemang bygger långsiktiga kundrelationer och kunder kallas varje år till synundersökning och möjlighet att byta ut bågar. Lifestyle är därmed ett unikt CRM-verktyg. Synsams Lifestyleaffär är fortsatt en viktig tillväxtdrivare och i det fjärde kvartalet 2022 ökade antalet Lifestyle abonnemangskunder netto med cirka 33 000, vilket var nytt rekord i ett enskilt kvartal. Det totala antalet Lifestyle abonnemangskunder uppgick därmed per den 31 december 2022 till cirka 511 000. Churn i det fjärde kvartalet 2022 gick ner till 2,11 procent. Kvartalsvis churn bedöms fortsätta vara stabil under 2023 i Sverige, Norge och Finland. I Danmark är churn högre på grund av en skillnad i modellen till följd av annan lagstiftning men förväntas allt annat lika vara stabil under 2023. Synsams linsabonnemang fortsätter att växa och antalet kunder uppgick per den 31 december 2022 till cirka 129 000. Från och med 2023 kommer Synsams linsabonnemang också att lanseras i Danmark, vilket bedöms öka försäljningen, dels i form av specifika linsabonnemang och dels som en effekt av ökad Lifestyleförsäljning. Det totala antalet abonnemangskunder för Synsam bedöms öka till en miljon i slutet av 2025.

Synsam Group står fast vid sina finansiella mål

  • Tillväxt – Synsam Groups mål är att ha en årlig organisk tillväxt på 8-12% på medellång sikt, beroende på etableringstakt av nya butiker
  • Lönsamhet – Synsam Groups mål är att ha en årlig justerad EBITDA-marginal på 25% eller mer på medellång sikt, beroende på etableringstakt av nya butiker
  • Kapitalstruktur – Synsam Groups mål är att nettoskuld / justerad EBITDA skall vara 2.5x, exkluderat tillfälliga avvikelser
  • Utdelningspolicy – Synsam Groups mål är att betala en utdelning på 40%-60% av årets nettovinst

”Synsams resa har bara börjat. Med våra starka koncept möter vi kundernas behov och växer även i en svag marknad. Försäljningen i januari 2023 har startat bra och för helåret 2023 förväntar vi oss att uppnå en EBITDA-marginal på cirka 25 procent. Våra finansiella mål på medellång sikt kvarstår” säger Håkan Lundstedt, vd och koncernchef Synsam Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lundstedt, Vd och koncernchef Synsam AB (publ), tel +46 8-619 28 60

Per Hedblom, CFO Synsam AB (publ), tel +46 8-619 28 60

Denna information är sådan information som Synsam AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023 klockan 08.50.

Synsam Group är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett och hållbart Lifestyleerbjudande. Synsam Group erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för ögonhälsa och ögonmode utifrån kundens olika livsstilar och behov. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare, en omsättning på cirka 5 miljarder SEK (rullande 12 månader till september 2022) och har cirka 500 butiker i Norden som drivs under varumärkena Synsam, Ai Eyewear samt Profil Optik i Danmark. Genom digitalisering, abonnemangserbjudanden och andra innovativa koncept är Synsam Group en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa, produkterbjudande och ESG. Synsam Groups aktie handlas på Nasdaq Stockholm (SYNSAM). www.synsamgroup.com